پاورپوینت بررسی روستای آقچه قبای شهرستان خدابنده در زنجان - 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای آقچه قبای شهرستان خدابنده در زنجان - 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای آقچه قبای شهرستان خدابنده در زنجان - 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای آقچه قبای شهرستان خدابنده در زنجان - 69 اسلاید

فهرست مطالب
معرفي شهرستان:
معرفي روستاي آقچه قيا:
شناسايي روستا:
معرفي روستا به لحاظ موقعيت جغرافيايي
فصل اول – مطالعات تاريخي
آثار و بناهاي تاريخي و حوادث روستا:
شناخت و بررسي علل پيدايش روستا:
3- بارش مناسب برف و باران در فصول سرد و انباشت آن براي كشت ديم.
فصل اول – مطالعات سياسي
4- سطح هموار اراضي كشاورزي در پيرامون روستا.
نحوه مديريت روستا:
بررسي چگونگي مالكيت اراضي روستايي: 
مطالعات اقليمي
فصل دوم: مطالعات طبيعي
بررسي اجمالي منابع طبيعي حوزه نفوذ:
بررسي چگونگي سوانح طبيعي:
بررسي منابع تأمين آب آشاميدني و كشاورزي روستا:
تعيين محدوده اراضي كشاورزي و منابع طبيعي 
فصل سوم- مطالعات انساني - جمعيت
نمودار سني 
جدول جمعيت برحسب جنس به تفكيك ساكن وغيرساكن درشهرستان خدابنده:
مهاجرت درشهرستان خدابنده: 
جمعيت، نوع خانواروپراكندگي درشهرستان خدابنده:
جدول خانواربرحسب نوع به تفكيك ساكن وغيرساكن:
بررسي ويژگيهاي انساني ودموگرافيك حوزه نفوذ روستا:
جمعيت روستاي آقچه قيا:
جدول آمار جمعيتي روستا:
نمودار جدولي جمعيت روستا
جمعيت دانش آموزي روستا:
تجزيه وتحليل وپيش بيني جمعيت آينده روستا
فصل سوم- مطالعات انساني – اقتصاد درشهرستان خدابنده:
وضع فعاليت:
گروه عمده فعاليت:
بررسي وضعيت فعاليت درروستا:
نمودار نفرات شاغل:
سواد
آموزش
بررسي موقعيت ايلات و عشاير:
بررسي سطع آموزشي روستا:
نمودار درصدي با سوادي
نمودار تعدادي باسوادي
بررسي چگونگي و نحوه عملكرد خدمات موجود در حوزه نفوذ روستا:
بررسي مشكلات موجود در توزيع خدمات عمومي و زيربنايي:
بررسي تأسيسات آب آشاميدني
فصل چهارم: مطالعات كالبدي
مسكوني:
منطقه قابل توسعه 
و منتقه غير قابل توسعه 
تسهيلات خانوار:
نقشه كاربردي فضاهاي روستا 
شناخت و تعيين نحوه كاربردي فضاهاي موجود:
بررسي شبكه هاي ارتباطي:
شناخت و تعيين محلات:
بررسي مصالح موجود:
بررسي معماري و تركيب فضاهاي مسكوني:
بررسی ورودی ها در خانه های قدیمی
بررسی ورودی ها در خانه های نوساز
کاربرد کاهگل در بام ونمای خانه های روستایی 
جزئیات دیوارچینه گلی
بررسی سه پلان ازخانه های روستایی
بررسی معماری (خانه آقای ميرزايی)
پلان خانه آقای میرزایی
 فضای مطبخ
داخل طویله
پلان خانه بهداشت روستا
تجزيه وتحليل شبكه هاي ارتباطي داخل روستا:
تعيين محدوديت ها و امكانات توسعه فيزيكي:


دسته:

پاورپوینت بررسی روستای آقچه قبای شهرستان خدابنده در زنجان - 69 اسلاید

خرید آنلاین