پروژه روستای مرادآباد استان لرستان - 45 اسلاید +10 برگ word +نقشه های اتوکدی

پروژه روستای مرادآباد استان لرستان - 45 اسلاید +10 برگ word +نقشه های اتوکدی

پروژه روستای مرادآباد استان لرستان - 45 اسلاید +10 برگ word +نقشه های اتوکدی

فهرست مطالب
وجه تسمیه روستا
    بررسی مشکلات روستا از نظر ساکنین
    بررسی مشکلات روستا از نظر متخصصین
    شناسایی پایه در سطح حوزه نفوذ
    جدول الگوی مراجعات حوزه نفوذ مراد آباد
    مشخصات عمومی روستا
    ماتریس فاصله
    نقشه محله بندی روستا
    نقشه شیب بندی روستا
    نقشه ارزش اقصادی زمین
    نقشه توسعه ادواری
    نقشه کیفیت ابینه روستا
    نقشه مصالح مورد استفاده در روستا
    نقشه عرض معابر در روستا
    نقشه مالگیت اراضی
    نقشه کاربری اراضی
    شناخت عمومی روستا
    آثار واجد ارزش تاریخی
    نقشه محدویت ها و پتانسیل توسعه
    معرفی پلان جدید و قدیم موجود در روستا
    شناختی بر مکان های مهم روستا
    بررسی محیطی روستا
    نمودار شغلی روستا
    میزان درآمد و هزینه روستائیان
    میزان بارندگی در سالهای مختلف
    جدول استقرارخدمات وامکانات موجود
    جدول محصولات کشاورزی در سال 1389
    اوقات فراغت روستائیان
    جدول  تحولات جمعیتی روستا  بین سالهای 85 تا 89
    بررسی تحولات جمعیتی روستا در دوره های مختلف سرشماری
    نمودار کیفیت ابنیه روستا در سال 1389
    نمودار   ساختار جنسی روستا در سال 1389
    شناخت وبررسی علل پیدایش روستا        
    شناخت مراحل گسترش کالبدی روستا


دسته:

پروژه روستای مرادآباد استان لرستان - 45 اسلاید +10 برگ word +نقشه های اتوکدی

خرید آنلاین