پاورپوینت بررسی سیستم میراگر و جداساز لرزه ایی -75 اسلاید

پاورپوینت بررسی سیستم میراگر و جداساز لرزه ایی -75 اسلاید

پاورپوینت بررسی سیستم میراگر و جداساز لرزه ایی -75 اسلاید

پاورپوینت بررسی سیستم میراگر و جداساز لرزه ایی -75 اسلاید

بخش اول

میراگر

انواع میراگر از دیدگاه رفتاری

بررسی هریک از میراگرها

معرفی پروژه ها  

بخش دوم:

جداگر سیستم جداسازلرزه ایی

ویژگی های دینامیکی

انواع جداسازها

بررس هریک از جداساز ها

معرفی پروژه ها


دسته:

پاورپوینت بررسی سیستم میراگر و جداساز لرزه ایی -75 اسلاید

خرید آنلاین