پاورپوینت بررسی خانه های تاریخی تبریز - 84 اسلاید

پاورپوینت بررسی خانه های تاریخی تبریز - 84 اسلاید

پاورپوینت بررسی خانه های تاریخی تبریز - 84 اسلاید

پاورپوینت بررسی خانه های تاریخی تبریز - 84 اسلاید

خانه های تاریخی تبریز
درس معماري اسلامي
تبریز
مقدمه
فهرستی از خانه های تاریخی تبریز
خانه کوزه کنانی (مشروطه)
خانه امیر کبیر (امیر نظام) ، قاجاریه
خانه های قدکیبهنامگنجه ای زاده ، قاجاریه
خانه علوی ، قاجاریه
خانه سلماسی ، اوائل قاجار
خانه حریری ، قاجاریه
خانه دکتر صحتی ، اوائل قاجارپهلوی
خانه رستگار ، پهلوی
خانه اردوبادی ، پهلوی اول
خانه امیر ارشد ، قاجاریه
خانه ساوجبلاغی ، پهلوی اول
خانه حیدر زاده ، قاجاریه
خانه گنجعلی زاده ، پهلوی اول
خانه سرخه ای ، قاجاریه
خانه لاله ای ، اوائل پهلوی
خانه شربت اوغلی ،
خانه بلورچیان
خانه گنجه ای زاده ، قاجاریه
خانه نیشابوری ، اواخر پهلوی اول
خانه ثقه الاسلام ، پهلوی
خانه رحیمی ، قاجاریه
خانه حداد ، اواخر قاجار
خانه کاوه ، قاجاریه
خانه کمپانی ، پهلوی اول
خانه نقشینه ،قاجاریه
خانه صدقیان ، قاجاریه
خانه ، مجتهدی ، قاجار و پهلوی اول
خانه صرافلار ، قاجاریه و پهلوی اول
خانه سیلاب ، قاجاریه
خانه حاج شیخ ، قاجاریه
خانه حسین زاده (یاشار) ، قاجاریه
خانه ختایی ،اوائل صفویه واواخر قاجار
خانه صلح جو ، قاجاریه
خانه معبودی ، قاجاریه
فهرستی از خانه های تاریخی تبریز
خانه مسیو ، قاجاریه
خانه نیکدل ، قاجاریه
خانه حسین زاده (یاشار) ،قاجاریه
خانه و باغ کلانتری
خانه احتشام الدوله ، اواخر قاجارو پهلوی اول
خانه زمانی ، پهلوی
خانه  کوچه مشکیان ، قاجاریه
خانه نعمت زاده ،قاجاریه
خانه امیر ، قاجاریه
خانه امیر پرویز ، پهلوی
خانه خیابانی ، اواخر قاجار و پهلوی اول
خانه شربت زاده ، قاجاریه
خانه انصارین ، اواخر قاجار
خانه ساعتی ، پهلوی
خانه فتحی ، پهلوی اول
خانه میرزا محمد ثقه الاسلام ، پهلوی
خانه پروین اعتصامی ، پهلوی اول
خانه امیر فاطمی ، پهلوی
خانه ستار خان ، پهلوی
خانه عهدی، قاجاریه
خانه سلطان القرایی ، قاجاریه و پهلوی
خانه قالیچی ، اواخر قاجار و پهلوی
خانه های تاریخی تبریز
خانه بهنام،اوائل قاجار
معماری خانه
تزئینات بکار رفته در خانه بهنام
تزئینات معماری آن از قبیل
تزئینات خانه
خانه های تاریخی تبریز
خانه سلماسی،اوائل قاجار
معماری خانه
تزئینات خانه
خانه های تاریخی تبریز
خانه گنجه ای زاده،اوائل قاجارو پهلوی اول
معماری خانه
خانه های تاریخی تبریز
خانه مشروطه(خانه کوزه کنانی ها)،اواسط قاجار
خانه های تاریخی تبریز
خانه مشروطه،اواسط قاجار
معماری خانه
خانه های تاریخی تبریز
خانه مجتهدی،اواسط قاجار و پهلوی اول
پلان های خانه
نماهای خانه
نمای جنوبی ساختمان 
تزئینات خانه
خانه های تاریخی تبریز
خانه صرافلار(علوی)،اواسط قاجار و پهلوی اول
خانه های تاریخی تبریز
خانه امیر نظام،اواخر قاجار
معماری خانه
خانه های تاریخی تبریز
خانه قدکی،اواخر قاجار و پهلوی اول
معماری خانه
تزئینات خانه
سرستون
آجرکاری در زیر زمین
در زیر زمین
خانه های تاریخی تبریز
خانه شربت اوغلی،اواخر قاجار و پهلوی اول
معماری خانه
خانه های تاریخی تبریز
خانه شربت اوغلی،اواخرقاجار
و پهلوی اول
معماری خانه
تزئینات خانه
خانه های تاریخی تبریز
خانه حیدرزاده،
خانه های تاریخی تبریز
خانه دکتر یحیی ذکا(لاله ای)
تحلیل کالبدی خانه های تاریخی تبریز
همسایگی ها
تحلیل کالبدی خانه های تبریز
نحوه استقرار ورودی نسبت به همسایگی ها
تحلیل کالبدی خانه های تاریخی تبریز
فضاهای مستقر در راستای محور اصلی بنا
تحلیل خانه های تاریخی تبریز
فضاهای مستقر در راستای محور فرعی
تحلیل خانه های تاریخی تبریز
ورودی
تحلیل کالبدی خانه های تاریخی تبریز
تفاوت ورودی ها در دوره های متقدم و متاخر
تحلیل کالبدی خانه های تبریز
هشتی
تحلیل خانه های تاریخی تبریز
طنبی
اشکال طنبی به طور کلی به دو گونه
شکم دریده
مستطیل شکل
تحلیل خانه های تاریخی تبریز
طنبی
را ه های دسترسی به طنبی
الفاتاقطنبیاتاق
راهروطنبیراهرو
اتاقطنبیراهرو یا راهروطنبیاتاق
گونه د اتاق طنبی اتاق
تحلیل خانه های تاریخی تبریز
حوضخانه
اشکال حوضخانه به طور کلی به دو گونه
چلیبایی
مستطیل
تحلیل کالبدی خانه های تاریخی تبریز
حوضخانه
مسیرهای دسترسی به حوضخانه
الفسردابه – حوضخانه  سردابه
براهرو  حوضخانه  راهرو
تحلیل کالبدی خانه های تاریخی تبریز
تحلیل کالبدی خانه های تبریز
حیاط
نحوه دسترسی به حیاط
الفدرودی – هشتی  حیاط
بورودی – هشتی – راهرو  حیاط
جورودی – هشتی – دالان  حیاط
دورودی –هشتی –سکو حیاط
تحلیل کالبدی خانه های تاریخی تبریز
ایوان
انواع ایوان
ایوان سرتاسری
ایوان منفرد
تحلیل کالبدی خانه های تبریز
ایوان
تحلیل کالبدی خانه های تاریخی تبریز
پله
نتیجه گیری
تفاوت خانه های دوره متقدم و متاخر
منابع
 


دسته:

پاورپوینت بررسی خانه های تاریخی تبریز - 84 اسلاید

خرید آنلاین