پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

فهرست مطالب
1-معرفی کلی روستا:
1-1-ویژگی های اجتماعی
1-2-ویژگی های اقتصادی
1-3-ویژگی های طبیعی و اقلیمی
2-ویژگی های جمعیت
3-ویژگی های کالبدی روستا:
3-1-نقشه های پایه:
3-1-1-نقشه پایه اتوکد
3-1-2-عکس هوایی
3-1-3-نقشه کیفیت ابنیه
3-1-4-نقشه طبقات
3-1-5-نقشه قدمت ابنیه
3-1-6-نقشه کاربری زمین
3-2-ارزیابی کمی کاربری زمین
3-3-ارزیابی کیفی کاربری زمین(سازگاری کاربری ها)
3-4-ویژگی های شبکه معابر
3-4-1-عرض معابر
3-4-2-سلسله مراتب معابر
4-تحلیل فضایی روستا
4-تحلیل فضایی روستا
4-1-سازمان فضایی روستا
4-2-سیمای کالبدی روستا
5-جمع بندی(جدول(swot


دسته:

پاورپوینت بررسی روستای کلوان البرز - 61 اسلاید

خرید آنلاین