پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

فهرست مطالب

 استراتژی توسعه شهری (CDS) چیست؟
CDS چيست؟
City Development strategy
(راهبرد توسعه شهر)
 ارتباط بين برنامه توسعه راهبردي با برنامه ريزي هاي متعارف مثل طرح جامع وتفضيلي چيست؟
تاريخچه CDS :
فلسفه CDS :
 اهداف CDS :
 اصول CDS :3
 عناصر اصلی CDS: 
 نتایج مورد انتظار CDS :
 سازماندهی فرایند CDS 
 فرایند تدوین و اجرای “راهبرد توسعه شهر”
 گام اول : برنامه ریزی پروژه 
1- شناسایی طرفهای ذینفع، نحوه مشارکت و مسئولیتها
 گام دوم : سنجش وضعیت (Assessment)
1- گردآوری اطلاعات پایه و ممیزی منابع( قابلیتها و ظرفیت)
2-  ارزیابی وضعیت شهر و تعیین ویژگی های منحصربفرد آن
3- مرور و بررسی محیط خارجی و شناسایی عوامل بالقوه و بالفعل ایجاد تغییر
 گام سوم : چشم اندازسازی (Visioning)
1- بررسی چشم اندازسازی های گذشته و موجود
 گام چهارم : تدوین راهبرد (Strategy) 
1- تعیین محورهای راهبردی (Strategic Initiative)
2- طراحی راهبرد برای محورهای راهبردی واجد الویت
3- تدوین برنامه کار برای مرحله اجرا 
 گام پنجم : اجرا (Implementation) 
 گام ششم : پایش (Monitoring) 
  زمان و بودجه
 چالشها و پیش شرط ها
ضروريات طراحي CDS
طراحي CDS – برنامه ريزي:
طراحي CDS - ارزيابي
طراحي CDS - تشخيص يك برنامه اجرايي خوب
خروجی CDS :
منابع
 


دسته:

پاورپوینت روش‌هاي برنامه ريزي شهري رويكردهاي نوين در شهرسازي - 62 اسلاید

خرید آنلاین