پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت - 108 اسلاید

پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت - 108 اسلاید

 پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت - 108 اسلاید

پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت

 

 در این پاورپوینت روش های طرح اختلاط آسفالت،مراحل تهیه طرح اختلاط آسفالت -تهیه دانه بندی کارگاهی
نحوه نمونه گیری از آسفالت و قیر، آزمایشهای طرح اختلاط ،آزمایش های قیر، نحوه انجام طرح با یک مثال عددی و نحوه استفاده از
فرمولها و همچنین نحوه انتخاب قیر بهینه برای طرح و عکس بعضی از آزمایش ها آورده شده است.
 
بخشی از مطلب
طرح مخلوط هاي آسفالتي
هدف : 
انتخاب مناسبترين و باصرفه ترين مخلوط سنگدانه و قير است كه ويژگيهاي زير را براي پوشش هاي آسفالتي تاميين كند.
1- داراي مقدار كافي قير باشد كه دوام آسفالت تامين گردد.
2- استحكام مخلوط بقدري باشد كه بارهاي وارده ناشي از ترافيك سنگين را بدون تغيير شكل تحمل كند.
3- داراي مقدار فضاي خالي در آسفالت كوبيده شده باشد تا در اثر تراكم حاصل از عور ترافيك سنگين كه اوج شدت آن در اولين تابستان پس از اجرا است ،قيرزدگي يا افت پيدانكند
 
4- ميزان حدكثر فضاي خالي مجاز محدود باشد تاموجب نفوذ آب و هوا بيش از حد به جسم آسفالت نگردد 
5- داراي كارائي كافي باشد بطوري كه به آساني پخش و كوبيده شود.ومجب جدا شدن مصالح از يكديگرو كمبود مقاومت نگردد.
6- آسفالت قشر رويه داراي مصالحي باشد كه بافت سطحي آسفالت و سختي دانه ها ، ضريب اصطكاك كافي را در شرايط نامناسب جوي فراهم نمايد.
روش هاي طرح اختلاط آسفالت گرم و بتن آسفالتي
1- روش مارشال (ASTM D1559)  
تا حداكثر اندازه دانه ها 25 ميليمتر و دانه بندي متراكم و پيوسته
2- روش اصلاح شده مارشال (ASTM D5581)
سنگدانه با حداكثر اندازه 50 ميليمتر ودر قالبهاي با قطر 15cm
3- روش ويم (ASTM D1560)
تا حداكثر اندازه دانه ها 25 ميليمتر و دانه بندي متراكم و پيوسته
4-روش تحقيقاتي شارپ (SHRP)
توسط آشتو بصورت استاندارد موقت ارائه گرديده است.
مراحل تهيه طرح اختلاط آزمايشگاهي
قبل از شروع عمليات آسفالتي ، طرح اختلاط آزمايشگاهي آسفالت مورد نظر با رعايت مراحل زير توسط آزمايشگاه تهيه مي شود.
تهيه دانه بندي كارگاهي ( فرمول كارگاهي )
تعريف: دانه بندي مشخصي است كه با توجه به مصالح سنگي تهيه شده( درشت ، متوسط ، ريز و فيلر) موجود در كارگاه(حداقل 25درصد) توسط پيمانكار تهيه مي شود و مي بايد شرايط زير را داشته  باشد. 
 
1- داخل حدود مشخصات دانه بندي قرار گرفته و از الك شماره 8 به پائين به موازات دو حد فوقاني و تحتاني باشد.
2-از دانه بندي حداكثر چگالي ( دانه بندي فولر) فاصله داشته باشد.تا موجب افزايش فضاي خالي مصالح سنگي در حد مطلوب و درنتيجه مصرف بيشتر قير جهت دوام گردد.
3- با شرايط ترافيك ، آب و هوا ، موقيت مسير،هماهنگي داشته باشد.
4- بعداز اعمال حدود رواداري دانه بندي (پوشش دانه بندي كنترل كارگاهي ) ، داخل دانه بندي اصلي قرار گيرد.
5- دانه بندي كارگاهي بايد حداقل معرف 25 درصد حجم كل مصالح موردنياز براي آن قطعه از پروژه باشد.
 
نمونه برداري از مصالح سنگي – قير 
نمونه برداري براي طرح اختلاط آزمايشگاهي از سيلوهاي گرم كارخانه آسفالت و با رعايت شرايط زير صورت مي گيرد.
1- مصالح درشت و ريز تفكيك شده بطور جداگانه به سيلوهاي سرد كارخانه تغذيه مي شود.
2- ماسه طبيعي بطور جداگانه درسيلوي سرد ذخيره و تغذيه آن به واحد خشك كننده طوري تنظيم مي شود كه منطبق با مشخصات باشد. 
 
3- فعاليت آزمايشي كارخانه بايد آنقدر ادامه پيدا كند تا كارخانه به شرايط عادي و عملكرد يكنواخت خود برسد.
درچنين حالتي از هريك از سيلوهاي گرم در دونوبت به فاصله 15 دقيقه ودر هر نوبت دو نمونه برداشته مي شود.
4- نمونه هاي اخذ شده در هرمرحله در آزمايشگاه واحد محلي آزمايش دانه بندي انجام تا اطمينان از شباهت و يكنواخت بودن آنها حاصل گردد. 
5- از مصالح درشت و ريز سيلوهاي گرم حداقل 50 كيلو گرم برداشته و بسته بندي مي كنيم 
6- از فيلر بطور جداگانه حداقل 20 كيلو گرم 
7- از قيرمطابق آشتو T40 حداقل 10 كيلو گرم نمونه برداشته در ظرف كاملا تميز و عاري از هرگونه گرد و غبار و روغن و چربيها باشد. 
 
8- نمونه برداري از مصالح سنگي گرم ، فيلر و قير بايد درحضور نمايندگان دستگاه نظارت ، پيمانكار و آزمايشگاه صورت گيرد.
9- نمونه برداري از مصالح سنگي ريزدانه بين سرد (ماسه شكسته ، ماسه طبيعي ) بطور جداگانه
10- تنظيم صورتجلسه نمونه برداري مطابق فرم پيوست و با حضور نمايندگان كارفرما ، مشاور ، پيمانكار و آزمايشگاه
11- بسته بندي و ارسال نمونه ها به آزمايشگاه
 
آزمايش هاي طرح اختلاط آسفالت
الف – آزمايشات مصالح سنگي
1- دانه بندي ASTM C136  -  AASHTO T27
2- درصد مواد كوچكتراز 75 ميكرون ASTM C117 – AASHTO T11
3- هيدرومتري براي فيلرASTM 
4- حدود اتربرگ AASHTO T89, T90
5- ارزش ماسه اي AASHTO T176
6- درصد شكستگي ASTM D5821
7- تطويل و تورق BS 812
8- سايش به روش لوس آنجلس AASHTO T96
9- چسبندگي قير به مصالح AASHTO T182
10- افت وزني درمقابل سولفاتها
11- وزن مخصوص حقيقي ، ظاهري و درصد جذب آب
 
ب- آزمايش هاي قير
1- وزن مخصوص AASHTO T228
2- درجه نفوذ AASHTO T49
3- نقطه نرمي AASHTO T53
4- كشش (انگمي) AASHTO T51
5- درجه اشتعال AASHTO T48
6- ويسكوزيته كينيماتيك AASHTO T201
7- افت وزني در برابر حرارت ASTM D6  - AASHTO T47
 
 
مشخصات سنگدانه هاي بتن آسفالتي
1- مصالح سنگي درشت دانه
مشخصات سنگدانه هاي بتن آسفالتي
مشخصات سنگدانه هاي بتن آسفالتي
اختلاط مصالح سنگي
پس از انجام آزمايشات مصالح وقير و مطابقت آنها با مشخصات جهت تهيه طرح مراحل زير را انجام مي دهيم
نظر به نتايج حاصل از دانه بندي مصالح سنگي بمنظور دستيابي به دانه بندي مخلوط مصالح سنگي با توجه به حدود مشخصات دانه بندي جدول 20-1  نشريه 101 سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبتهاي اختلاط تعيين مي گردد.
- با توجه به نوع قشر ( بلاك بيس ، بيندر ، توپكا ،و...) حدود مشخصات در نظر گرفته مي شود. 
و....

 


دسته:

پاورپوینت طرح اختلاط آسفالت - 108 اسلاید

خرید آنلاین