پروژه بتن - 55 برگ ورد

پروژه بتن - 55 برگ ورد

پروژه بتن - 55 برگ ورد

پروژه بتن

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
مقدمه     2
معرفي پروژه    2
مشخصات مطالح    3
مشخصات خاك    3
مقاطع سقف و ديوار برشي    4
مقاطع تير و ستون    6
بارگذاري ثقلي    8
بارگذاري زلزله    27
محاسبات ديوار برشي    31
سختي و توزيع بار در ديوار برشي    32
بارگذاري باد     37
طراحي ستون    39
طراحي تير    42
محاسبات توزيع بار مرده و زنده بين تيرها در طبقات و بام    43
توزيع بار ثقلي بين تيرها در طبقات    46
توزيع بار ثقلي بين تيرها در بام    50
مقدار ميلگردهاي مصرفي    51
نقشه ها و دتايلهاي پروژه (ضمائم)
 
 
1. مقدمه
- پروژه با اسكلت بتني كه در جهت x سيستم قاب خمشي متوسط و در جهت y  سيستم قاب خمشي و ديوار برشي متوسط طراحي مي شود. 
- با توجه به هندسه ساختمان امكان تعبيه ديوار برشي تنها در يك جهت y (امتداد طولي) وجود دارد. 
- ساختمان در شهر تهران با خطر نسبي زلزله خيلي زياد طراحي مي شود. 
- خاك محل احداث سازه از نوع تيپ (3) III است. 
- مقاومت خاك محل كم بوده ناچار هستيم براي توزيع مناسب با رو كاهش تنشي وارده به خاك از پي گسترده استفاده كنيم: 
2. معرفي پروژه
- ساختمان در نظر گرفته براي پروژه پنج طبقه بوده و كاربري آن مسكوني است. 
- ارتفاع حمله طبقات m3 و ضخامت سقف cm30 در نظر مي گيريم. 
- ضخامت ديوار برشي cm20 و cm25 مي باشد. 
- ارتفاع جان پناه cm80 مي باشد. 
منابع استفاده شده: 
1) آيين نامه زلزله 2800 ويراش ؟؟؟
2) مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمان بتن آرمه از مقررات ملي ساختمان
3) مبحث ششم: بارهاي ؟؟؟ بر ساختمان از مقررات ملي ساختمان 
3. مشخصات مصالح 
- مقاومت فشاري بتن براي اين پروژه   
- فولاد ميل گردهاي حلولي از جنس (3) III با مقاومت  
- فولاد خاموت ها از جنس (3) III با مقاومت  
- فولاد ميله گردهاي پي از جنس (3) III مي باشد. 
- مقاومت فشاري بتن پي  
- وزن و بعد حجم بتن مسلح  
- مدول الاينه بتن  
- ضريب بواسون بتن  
- وزن واحد حجم براي اسكلت- سقف- ديوار برشي- پي مي باشد. 
4. مشخصات خاك
- خاك منطقه از لحاظ مشخصات لرزه اي از رده تيپ III مي باشد. 
- مقاومت فشاري خاك برابر   و ضريب بستر آن برابر   است. 
- وزن واحد حجم خاك ؟؟؟ براي محاسبه فشار خاك روي پي برابر   فرض مي شود. 


دسته:

پروژه بتن - 55 برگ ورد

خرید آنلاین