پاورپوینت مرمت خانه طاهری سمنان - 114 اسلاید

پاورپوینت مرمت خانه طاهری سمنان - 114 اسلاید

 پاورپوینت مرمت خانه طاهری سمنان - 114 اسلاید

فهرست مطالب

موقعیت جغرافیائی استان سمنان
    آب و هوای استان سمنان
    خصوصیات جغرافیائی شهرسمنان
    بارندگی سمنان
    درجه حرارت سمنان
    پیشینه تاریخی سمنان
    وجه تسمیه سمنان
    سیرتحول تاریخی شهر
    بررسی کالبدی شهر
    بررسی اصول معماری اقلیمی در شهر سمنان
    بررسی و مطالعه طرحهای جامع
    تاریخچه و موقعیت خانه طاهری
    موقعیت بنای تاریخی خانه طاهری
    دسترسی ها و خیابانهای اطراف سایت
    همسایگی های خانه طاهری
    ابنیه تاریخی و تاثیرگذار روی بنا
    مسیرها و دسترسی ها به بنا
    دسترسی به بنا
    فنون ساخت و مصالح بکار رفته در بنا
    برش طولی ازپلان
    برش عرضی ازپلان
    پلان زیرزمین وهمکف
    بررسی پلان وفضاها درخانه طاهری
    بررسی چگونگی سازماندهی فضاها ها
    سردرورودی بنا
    ورودی
    حیاط مرکزی
    ایوان وقسمت های شمالی بنا
    زیرزمین
    فضاهای قسمت تابستان نشین
    ضلع غربی بنا واتاق بادگیر
    جریان هوادراتاق ها
    فضاهای موجوددرضلع شرقی بنا
    فضاهای موجوددرحیاط پشتی
    تحلیل هندسی بنا
    بررسی سازه اصلی بنا
    ستون
    پوشش سقف
    تاق چهار بخش
    تاق کجاوه یا کژاوه
    پشت بام خانه طاهری
    بررسی اقلیمی بنا
    بررسی ویژگیهای هنری
    تزیینات هشتی
    هورنو
    رخبام
    تزیینات ستونها
    بررسی آسیب های موجود در بدنه خارجی ورودی
    آسیبهای قسمت هشتی
    آسیبهای ایوان جنوبی
    آسیبهای ضلع غربی بنا
    آسیبهای ضلع شمالی بنا
    آسیبهای حیاط پشتی
    مقایسه تطبیقی خانه طاهری با یکی از بناهای مسکونی هم دوره؛خانه نظامیان
    بررسی شیوه ساخت
    مقایسه فضاهای پر وخالی پلانهای خانه طاهری و ناظمیان
    پلان طبقه همکف با کاربری خانه فرهنگ محله
    پلان زیرزمین با کاربری خانه فرهنگ محله


دسته:

پاورپوینت مرمت خانه طاهری سمنان - 114 اسلاید

خرید آنلاین