پاورپوینت بررسي روابط فضایی، دیاگرام‌ها و ریز فضاهای بیمارستان - 68 اسلاید

پاورپوینت بررسي روابط فضایی، دیاگرام‌ها و ریز فضاهای بیمارستان - 68 اسلاید

پاورپوینت بررسي روابط فضایی، دیاگرام‌ها و ریز فضاهای بیمارستان - 68 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه خدمات بیمارستانی
نگاهي به سياست گذاري ها در احداث بيمارستان در ايران
روابط فضایی بیمارستان
دیاگرام موجود
دیاگرام فضای کلی
قسمت درمانگاه
قسمت زنان و زایمان
قسمت جراحی
قسمت خدمات
قسمت بستری داخل وجراحی
قسمت اداری
قسمت آزمایشگاه
قسمت ورودی
قسمت اورژانس
ریز فضای موجود
اورتوپدی
قسمت کودکان
قسمت ورودی
قسمت زنان
قسمت قلب
دندان پزشکی
قسمت مغز و اعصاب
قسمت قلب
روابط فضایی ودیاگرام کلینیک پیشنهادی
دیاگرام روابط فضایی کل کلینیک
دیاگرام روابط فضایی ورودی ولابی
دیاگرام روابط فضایی چشم پزشکی
دیاگرام روابط فضای دندان پزشکی
دیاگرام روابط فضایی مغزواعصاب
دیاگرام روابط فضایی قسمت قلب
دیاگرام روابط فضایی بخش زنان
دیاگرام روابط فضایی کودکان
دیاگرام روابط فضایی اورتوپدی
دیاگرام روابط فضایی اورژانس
دیاگرام روابط فضایی اورژانس
ریز فضا پیشنهادی
منابع و ماخذ


دسته:

پاورپوینت بررسي روابط فضایی، دیاگرام‌ها و ریز فضاهای بیمارستان - 68 اسلاید

خرید آنلاین