پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

فهرست
معرفی تیر
رفتار خمش و برش تیر
شکل تیر بتن آرمه
چگونگی ساخت تیر بتنی
آرماتورگذاری
تحلیل و طراحی تیر بتنی
مراحل تحلیل تیر بتنی
مراحل طراحی تیر بتنی
 
 
 
تير تحت خمش و برش چگونه بررسي ميشوند؟
از مقاومت مصالح آموخته ايم كه خمش و برش همواره با يكديگر در يك عضو وجود دارند. 
چون عواملي كه براي مقاومت خمشي در نظر گرفته ميشوند متفاوت از عواملي است كه براي برش در نظر گرفته ميشوند لذا بحث خمش و برش را جداگانه بررسي ميكنيم.
غالبا روال كار به اين صورت است كه ميلگردهاي طولي را براي خمش طراحي كرده  و  سپس براي تحمل  برش  بوجودآمده  (در واقع كشش ناشي از برش)  ميلگردهاي برشي يا خاموت پيشبيني ميشوند.
قيافه يك تير بتن آرمه
تير چگونه ساخته ميشود؟
آرماتورگذاري در سازه هاي مختلف چگونه انجام ميشود ؟
يك تير پيوسته
يك كانال بتني مستطيلي شكل
ديوار حائل
يك قاب بتني
تحليل و طراحي يك تير
در بررسي قطعات سازه اي معمولا دو سوال مطرح ميشود:
(تحليل قطعه): مشخصات قطعه معلوم است، اين قطعه چقدر بار تحمل ميكند؟
(طراحي قطعه): مشخصات قطعه را بگونه اي تعيين كنيد كه بتواند بارهاي وارده را تحمل كند.
بررسي رفتار يك تير بتن آرمه از شروع بار گذاري تا مرحله انهدام:
 
مرحله اول: تير تحت تاثير وزن خود بوده و هنوز بارزيادي بر روي آن وارد نشده است
 
مرحله دوم: اضافه شدن بارهاي وارده باعث رسيدن تنش در تارهاي كششي به حد تحمل كشش در بتن ميشود.
 
مرحله سوم: تنشهاي موجود از مقاومت كششي بتن بيشتر شده وبتن در قسمتهاي تحتاني تير شروع به ترك خوردن ميكند. تار خنثي به سمت بالا حركت كرده و ميلگردها شروع به كار كردن كرده و كشيده ميشوند.
 
مرحله چهارم: تنشهاي موجود از مقاومت كششي بتن بيشتر شده وبتن در قسمتهاي تحتاني تير شروع به ترك خوردن ميكند. تار خنثي به سمت بالا حركت كرده و ميلگردها شروع به كار كردن كرده و كشيده ميشوند.
تحليل تيرهاي بتني
مراحل سه گانه تحليل تيرهاي بتني
مرحله اول : قبل از ترك خوردگي
 


دسته:

پاورپوینت بررسی ،طراحی تیر بتنی - 111 اسلاید

خرید آنلاین