پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

 

فهرست مطالب
اهداف پروژه ( طرح )
اهداف تحليل و بررسي مصاديق عيني
 براي رسيدن به اهداف فوق ، موارد زير مورد بررسي قرار گرفته
بررسي نمونه:
    1- هنرستان فني و حرفه‌اي حائري
 مشخصات عمومي:
    2- هنرستان كارودانش طرازي
 مشخصات عمومي:
بررسي كاركردهاي آموزشي و برنامه ريزي كالبدي
 حوزه بندي كلي فضاهاي هنرستان
مطالعات اقليمي
اصول طراحي اقليمي نواحي گرم و خشك:
ضوابط طراحي پنجره‌ها در اقليم گرم و خشك:
راهبردهاي طراحي اقليمي خاص پروژه


دسته:

پاورپوینت برنامه فیزیکی هنرستان هنر ، فضاهای،آموزشکده فنی حرفه ایی هنرستان هنر - 45 اسلاید

خرید آنلاین