پاورپوینت بررسي میدان ساعت تبریز - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسي میدان ساعت تبریز - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسي میدان ساعت تبریز - 70 اسلاید

پاورپوینت بررسي میدان ساعت تبریز - 70 اسلاید

میدان ساعت تبریز
علت انتخاب موضوع
پلان های مهم تاریخی اطراف میدان ساعت
موقعیت میدان ساعت نسبت به پیرامون سایت
اصول حاکم بر طراحی میدان
معرفی چند نمونه (نمونه داخلی و خارجی)
میدان سن پیر
رینگ گلونی
دل کامپو
میدان سیاست
موقعیت فضا(نقشه ی هوایی)
تاریخچه ی میدان ساعت و علت نام گذاری آن
عمارت شهرداری
دسترسی ها
ساعات پیک ترافیکی
ایستگاه های خط ویژه
سازگاری کاربری ها با یکدیگر در (میدان ساعت)
میزان اختلاط کاربری ها
ابنیه مهم همراه با عکس و نشان دادن مکان آن بر روی نقشه
معیارهای زیبایی شناختی
فضاهای خالی جداره ها
فضاهای پر جداره ها
خطوط افقی
عرض قطعات
تحلیل جداره از نظر سبک معماری
تحلیل جداره ها از لحاظ رنگ جداره ها
تحلیل جداره ها از لحاظ فرم بازشوها
انواع کف درمیدان ساعت
مبلمان شهری تابلوهای اطلاع رسانی
تابلوهای راهنمایی و رانندگی
دکه پلیس
صندوق پست و صدقات
تیر روشنایی
آب نما
بنرهای تبلیغاتی
ساعت
عناصر تعیین مسیر
شناخت استخوان بندی اصلی ومحورهای عمده در شکل مبلمان
پوشش گیاهی
بسته و باز بودن محیط
تبلیغات، تابلوها و عناصر الحاقی به ساختمان ها
اما آلودگی ها درمیدان ساعت
دفع مناسب زباله
دسته بندی فعالیت ها در میدان ساعت
جبری یا اختیاری بودن
فعالیت انتخابی
فعالیت های اجتماعی
ایمنی و امنیت
بررسی ایمنی از نظر کف سازی
بررسی امنیت از لحاظ وجود کلانتری یا دکه پلیس
بررسی امنیت از نظر روشنایی در شب
پیشنهادات برای ارتقاء کیفیت فضای شهری مورد نظر


دسته:

پاورپوینت بررسي میدان ساعت تبریز - 70 اسلاید

خرید آنلاین