پاورپوینت ریخت شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی - 150 اسلاید

پاورپوینت ریخت شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی - 150 اسلاید

 پاورپوینت ریخت شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی - 150 اسلاید

 

فهرست مطالب
مقدمه
ریخت شناسی شهری، 
برنامه ريزي؛ تعريف
شهرداری‌ها و توسعه شهری
زیباسازی شهری و شهرداری‌ها
برنامه‌ريزي؛ ويژگي ها 
اغتشاشات بصری موجود در شهرهای ایران، 
ويژگي‌هاي يك حركت برنامه‌ريزي :
قانونمندي
نهادمندي
آرمانشهر
كمال‌گرايي
شهرسازي ارزشگرا، ضرورت و هدف
مدل انعكاس و تبادل ارزش‌ها
ارزش‌گرايي
شهرسازي ارزش‌گرا
مثلث عقل
شهر دانايي محور
مثلث دانايي
اجزاي سه‌گانه انسان
ارزش‌های گوناگون نهفته یا جاری (پنهان یا آشکار) در جامعه
ارزش‌هاي محله امامزاده عبدالله
تعديل (سنت‌سازي) يا بهبود وضع موجود
قلمرو فرهنگي
اجزاي سه‌گانه شهر
هويت
شرايط حاكم بر معماري
سه ويژگي معماري ايراني
ميراث فرهنگي و سرمايه ملي
اصول مكتب شهرسازي اصفهان
5 نظم
باغ زميني تمثيلي از بهشت آسماني
نور
سند چشم‌انداز
برنامه‌ريزي؛ اهداف
خورشيد توسعه
فرآيند برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهر
تحليل حوزه‌هاي منفي
تحليل حوزه‌هاي مثبت
برنامه پيشنهادي:
شهر و ساكنين:
تعاريف شهري
اصول و مباني زيباسازي و منظر شهري
برنامه راهبردي
اقدامات ضوابط عمومي
نظام محيطي
نظام منظر شهري
نظام فضايي-ادراكي
نظام كالبدي
نظام عملكرد و فعاليت
نظام دسترسي و حركت
نظام مديريتي
نظام حقوقي و قانوني
نظام اجتماعي- فرهنگي و جمعيتي
نظام اقتصادي
نظام كالبدي
نظام طبيعي-زيست محيطي
نظام گردشگري
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
شکل
ابعاد شکلي 
هدف از مطالعات شکل شناسی
دو رويكرد عمده به شكل شهر :جغرافيا و معماري
تعاريف شکل شهر
کانزن، چرخه برگيج
 پايداري عناصر شکل دهنده شهر
ترانسيک
نقشه نولي
مدرن و سنتی: بلوک و خیابان
توده و فضا
ساختار و سيستم
ساختار
نظريه ي ساختار فضايي شهر 
سازمان فضایی
ساختار و استخوان بندي
نظام های شهری
نحوه تردد در شهر و پیرامون
مسکن
ساختارهای شکل دهنده فضای شهر
شکل خیابان یا الگوی کاداستر
پالیمسست: palimpsest
space syntax
شبکه منظم: نیمه منظم ، شبکه شطرنجی
شبکه نامنظم، ارگانیک، دفرمه، منحنی
شیوه های جدید رفت و آمد
نواحی چند عملکردی به جای بلوک های چند عملکردی: بیوکنن و اپلیارد
اپلیارد و لینتل
مارشال
دسترسی پذیری و نفوذپذیری
گونه شناسی
گونه شناسی فضای شهری 
چهارنوع فضای شهری کریر
بلوک
تغییر پذیری الگوی بلوک و شبکه
بناهای بارز وشاخص
عملکردی
فهرست منابع

 


دسته:

پاورپوینت ریخت شناسی و منظر شناسی شهری در شهرسازی - 150 اسلاید

خرید آنلاین