پاورپوینت بررسي سیر اندیشه ها در شهرسازیTeam X ا 19اسلاید

پاورپوینت بررسي سیر اندیشه ها در شهرسازیTeam X ا 19اسلاید

پاورپوینت بررسي سیر اندیشه ها در شهرسازیTeam X ا 19اسلاید

پاورپوینت بررسي سیر اندیشه ها در شهرسازیTeam X ا 19اسلاید.

فهرست مطالب
تیم تن
CIAM، کنگره های بین المللی معماران مدرن
گروه های مختلف دیدگاه های کم و بیش متضاد :
گروه های مختلف ملی و  محلی:
کنگره های سیام
بعد از جنگ جهانی دوم 
تردید و نقد
وظیفه کنگره دهم : تهیه منشور محیط زندگی انسان
انتقادات تیم تن به سیام
نظرات تیم تن
الگوی هرشهر منحصر به فرد است و برخاسته از سازگاری و اشتراک سازمان ها و احاد جامعه 
A Utopia of the Present
فضاهای مکث و توقف 
وظیفه معمار و برنامه ریز
تأثیرات گدس بر جهت گیری های تیم تن و سیام بعد از جنگ جهانی دوم 
vally section
نظرات گدس:
علاقه ی تیم تن به کار تدریس
پایان کار تیم تن 
جنبش گروه ده نتوانست جنبشی فراگیر شود
منابع


دسته:

پاورپوینت بررسي سیر اندیشه ها در شهرسازیTeam X ا 19اسلاید

خرید آنلاین