پاورپوینت بررسی کتاب طراحان چگونه می اندیشند اثر برایان لاوسن - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی کتاب طراحان چگونه می اندیشند اثر برایان لاوسن - 52 اسلاید

پاورپوینت بررسی کتاب طراحان چگونه می اندیشند اثر برایان لاوسن - 52 اسلاید

فهرست مطالب
1. طراحی چیست؟
2.نقش دگرگون شونده طراح
طراحی از راه ترسیم :  
طراحی از راه علم :
نقش های آینده طراح
مسیر فرآیند طراحی :
نمودار هایی از فرآیند طراحی :
2.نمودار Markus و Maver
3.الگوی  Darke (مولد اولیه ) 
مسیر فرآیند طراحی :
بخش دوم : مسئله ها و راه حل ها
الگویی از مسئله های طراحی
قلمرو محدودیت های طراحی 
نقش محدودیت های درونی  و بیرونی
کارکرد محدودیت های طراحی : 
مرکز بهاییت در هند
 مسئله ها ،راه حل ها و فرآیند طراحی
تفکر خلاق
خلاقیت در طراحی
اصول راهنما 
راهبردهای طراحی
-منابع مولدهای اولیه
فوت و فن های طراحی
دام های طراحی
طراحی با نقشه ها
به کجا می رویم؟


دسته:

پاورپوینت بررسی کتاب طراحان چگونه می اندیشند اثر برایان لاوسن - 52 اسلاید

خرید آنلاین