پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری - 47 اسلاید

پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری - 47 اسلاید

پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری - 47 اسلاید

پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری


فهرست مطالب:
برخي مشكلات موجود در شهرداري در خصوص اطلاعات مكان مرجع
GIS
و قابليت ها و کاربردهای عمومی
GIS
وقابليت‌هاي آن
كاربردهاي عموميGIS در شهرداري
مكان يابي
مطالعه پاركهاوفضاي سبز موجود
تصميم گيري در رابطه با ايجادو توزيع بهينه مكانهاي جديد
مثال‌ها
تقسيم بندي مجدد مرزهاي مناطق
اطلاع‌رسانی
معرفی كاربردهايGISدر حوزه شهرسازي و معماري
مطالعه و بررسي به خدمت گيري قوانين، مقررات، ضوابط و دستاورد هاي جديد در زمينه شهرسازي و معماري
تهيه طرح تفصيلي
تدوين و نظارت بر اجراي مقررات شهرسازي
مقايسه وضع موجود با طرح تفصيلي
برنامه ريزي واجراي طرحهاي شهري
برآورد هزينه جهت اجراي يك مسير
ارائه اطلاعات مورد نياز شهروندان در زمينه فعاليتهاي صدورپروانه
مديريت و برنامه ريزي شهري
تهيه نقشه‌های تراكم، کابری اراضی و ...
بهنگام سازي نقشه ها باعكسهاي هوايي ويا تصاوير ماهواره اي
تهيه نقشه هاي كاربردي از نقشه پايه
سوالات
 


دسته:

پاورپوینت كاربردهاي GIS در حوزه عملکرد شهرداری و مديريت شهری - 47 اسلاید

خرید آنلاین