پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و روابط فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

بهترین جهت برای اتاق درمان و جراحی  بین شمال غربی و شمال شرقی است. نمای بخش پرستاری در جهت جنوب به جنوب شرقی مناسب است . آفتاب صبحگاهی دلپذیر ، گرمای کم ، مزاحمت کم نور آفتاب (احتیاج به تاریک کردن اتاق نیست) ، هوای ملایم در عصرها، اتاق هایی که رو به شرق و غرب هستند به نسبت دارای آفتاب گیری بیشتر  هستند  اگر چه  از آفتاب  زمستانی بهره کمتری  می برند. جهت بخش های درمانگاه که دارای اقامت متوسط کوتاهی هستند مهم نیست برخی مقررات انظباطی  تخصصی حکم می کنند که بیماران  در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرند  که اتاقهای رو به شمال برای آنها مناسب است .
محل درمان بیماران  سرپایی  دارای اهمیت  ویژه ای است. جداسازی  مسیر بیماران سرپایی  و بیماران بستری شونده باید در اوائل برنامه ریزی مد نظر قرار گیرد. با این حال راه دسترسی  به دپارتمانهای پرتو ایکس و جراحی بایستی نزدیک  باشد. امور مربوط  به بیماران سرپایی هر روز مهمتر می شوند. بنابراین به اتاق های انتظار بزرگتر و  اتاقهای  درمان بیشتری نیاز است.


 فهرست:
 
هدف از طراحی درمانگاه
تعریف درمانگاه
شرایط ساختمانی تجهیزاتی و پرسنلی
جهت
اشکال ساختمانی  درمانگاه بیماران  سرپایی
راهروها
درها
پله  هاو رمپها
آسانسور
مسیر یابی
بخش های مراقبت
اتاق پرستارها
نورپردازی
تسهیلات گرمایشی  و سرمایشی
سرویس های بهداشتی
فضاهای پیشنهادی
šفضاهای پشتیبان وسایر فضاها :
راهنمای طراحی معماری درمانگاه
مکانیابی و طراحی فضا
نام فضا
سطح  یا ابعاد(متر مربع)
 
قسمت کودکان
دیاگرام روابط فضایی کودکان:
قسمت چشم پزشکی
قسمت ریوی
دیاگرام روابط فضایی چشم پزشکی:
قسمت گوارش
قسمت مغز و اعصاب
دیاگرام روابط فضایی مغزواعصاب:
دیاگرام روابط فضایی اورتوپدی:
دیاگرام روابط فضایی قسمت قلب:
قسمت زنان و زایمان
قسمت دندان پزشکی
دیاگرام روابط فضایی بخش زنان:
دیاگرام روابط فضای دندان پزشکی:
ریزفضاهای قسمت اورژانس
قسمت های معاینه و درمان  اورژانس
قسمت پشتیبانی بخش اورژانس
ریزفضاهای رادیولوژی
نکات مورد توجه در مراکز پرتوپزشکی
ریز فضاهای آزمایشگاه
ریز فضاهای بانک خون
ریز فضاهای داروخانه
رخشویخانه
آشپزخانه و رستوران
استریل مرکزی
 
دیاگرام روابط فضایی کل کلینیک:
دیاگرام روابط فضایی ورودی ولابی:
جانمایی فضاها در طبقات
دیاگرام :
سیرکولاسیون بیمار در درمانگاه
سيركلاسيون بيمار بستري
مسیر و مراحل کار در منطقه مصاحبه و معاینه
سیرکولاسیون وسایل
مسیر بیمار سرپایی به درمانگاه
سیستم تفکیک معاینه/مصاحبه
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره یک سیستم ترکیبی
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره دوسیستم ترکیبی
اتاق معاینه و مصاحبه نمونه شماره سه سیستم ترکیبی
یک نمونه فضای مصاحبه ومعاینه ترکیبی
نمونه های مشخص درمانگاه
فضاهای  مختلف این دو درمانگاه به شرح زیر است
سرویس  های بهداشتی مراجعین
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با یک راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
تریا(8
سرویسهای بهداشتی(7
 
اتاق کادر پرستاری(6
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
برانکارد(16
قفسه وسایل تمیز(15
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
راهروی انتظار(25
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با یک راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
اتاق کادر پرستاری (6
سرویسهای بهداشتی(7
تریا
تریا(8
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
قفسه وسایل تمیز (15
برانکارد(16
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
(25راهروی انتظار
نمونه های مشخص درمانگاه بزرگ با دو راهرو
فضای ورودی(1
فضای نگهداری کودکان(2
دفتر(3
هال ورودی(4
انتظار(5
اتاق کادر پرستاری (6
سرویسهای بهداشتی(7
تریا(8
اتاق مصاحبه تیپ(9
اتاق معاینه تیپ(10
اتاق اعمال جراحی(11
اتاق گچ(12
( اتاق استراحت (ریکاوری (13
آزمایشگاه روزمره(14
قفسه وسایل تمیز (15
برانکارد(16
اتاق شستشوی معده(17
( اتاق تاریک (چشم پزشکی (18
( اتاق مصاحبه(چشم پزشکی (19
( اتاق معالجه(چشم پزشکی (20
( اتاق استراحت(چشم پزشکی (21
( فضای مصاحبه ( گوش و حلق و بینی (22
( فضای معالجه( گوش و حلق و بینی (23
( اتاق تاریک( گوش و حلق و بینی (24
(25راهروی انتظار


دسته:

پاورپوینت درمانگاه عمومی ، استانداردها ، فضاها و دیاگرام فضایی ، برنامه فیزیکی ، طرح معماری 4 - 103 اسلاید

خرید آنلاین