پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی - 25 اسلاید

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی - 25 اسلاید

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی - 25 اسلاید

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی

فهرست مطالب
مقدمه
تکنیک تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط
ارتباط بین حوزه های تصمیم گیری
نمودار اختیارoption graph
مثال
واژه شناسی AIDA
مرحل و گام های تکنیک AIDA
مزایای بکارگیری AIDA

 

نمودار اختیار- :option graphیک عنصر سناریو می تواند به عنوان یک مشکل یا واقعه در ارتباط با پدیده مورد برنامه ریزی در نظر گرفته شود. اختیارها مسیرهای آتی در مورد مشکلات یا وقایع را مشخص می کنند. در نوع دو سطحی اختیارها باید با در دو سطح طیف تصمیم های ممکن را مشخص کنند. افزایش اختیارها باعث افزایش طیف تصمیم ها شده و روش را بهبود می دهد. قبل از دست یابی به یک توافق در مورد تعیین عناصر سناریو و اختیارها، این فرایند چندبار تکرار می شود. نمایش نموداری عناصر سناریو، اختیارها و میله های مانع، نمودار اختیار نامیده می شود. نمودار اسلاید بعدی روابط بین اختیارها را نشان می دهد.دسته:

پاورپوینت کاربرد تکنیک AIDA در شهرسازی - 25 اسلاید

خرید آنلاین