پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

17 اسلاید

 

فهرست مطالب:
 
 
مقدمه
 
موزه کودکان
 
ایده طرح  موزه کودکان
 
چیدمان فضایی موزه کودکان
 
دیاگرام موزه کودکان
 
نمای داخلی  موزه کودکان
 
نمای خارجی  موزه کودکان
 
سیرکلاسیون  موزه کودکان
 
توپوگرافی  موزه کودکان
 
نمای  موزه کودکان
 
تحلیل  موزه کودکان
 
منابع و مآخذ

 


دسته:

پاورپوینت ,موزه ی کودکان ,DUPAGE

خرید آنلاین