پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

80 اسلاید

  پيشگفتار
    انواع حالت های تصمیم گیری
    اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
    شرط معکوسی
    همگنی
    وابستگي
    انتظارات
    فرایند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه
    ساختن سلسله مراتبی
    محاسبه وزن
    محاسبه وزن نسبی اتومبیل ها از نظر راحتی
    قدم اول: مقادیر هر یک از ستون ها را با هم جمع می کنیم
    قدم دوم: تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع کل ستون همان عنصر
    ( نرمالایزکردن)
    قدم سوم : محاسبه متوسط عناصر در هر سطر
    ماتریس مقایسه زوجی برای سه اتومبیل نسبت به      
    ماتریس مقایسه زوجی معیارها
    وزن هر یک از معیارها
    وزن اتومبیل ها نسبت به معیارها
    محاسبه وزن نهائی اتومبیل
    اولویت نهائی اتومبیل ها
    ساختن سلسله مراتبی
    یک نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتبی
    محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی
    روشهای محاسبه وزن نسبی
    ( least squares method ) روش حداقل مربعات
    روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method)              
    )Eigenvector Method روش بردار ویژه (
    )Approximation Method(روشهای تقریبی
    مجموع سطري
    مجموع ستوني
    ميانگين حسابي
    ميانگين هندسي
    محاسبه وزن نهایی
    محاسبه نرخ ناسازگاری:
    ماتریس سازگار و خصوصیات آن
    هر ماتریس سازگار دارای خصوصیات زیر است :
    ماتریس ناسازگار و خصوصیات آن
    الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
    الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی


دسته:

پاورپوينت فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP

خرید آنلاین