پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

فهرست مطالب
واژه حمام
وجه تسمیه
واژه حمام درادبیات
نخستین حمام ها
حمام های کهن ایران
تاریخچه حمام هادرایران
حمام های صفویه
حام های قاجار
آداب ورسوم گرمابه رفتن
گرمابه محلی برای تعاملات
کاربرد حمام
اشتغال در حمام
کارکنان حمام
وسایل حمام
معماری حمام
اندام های حمام
ویژگی معماری حمام ها
انواع حمام ها
انواع حمام ها از حیث مکان
حمام های عمومی
تزئینات در حمام
نمونه ها
حمام گلشن یرد
حمام وکیل شیراز
حمام گنجعلی خان کرمان
حمام فین کاشان
حمام شیخ بهایی اصفهان
رازگرم شدن حمام شیخ بهایی
روزهای تاریک گرمابه داری


دسته:

پاورپوینت بررسی معماری گرمابه های اسلامی - 78 اسلاید

خرید آنلاین