پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید

پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید

پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید

پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید


 
فهرست مطالب
مقدمه
انواع خرابي
بررسي انواع و علل پيدايش خرابي ها
مکانيزم هاي پيدايش ترك‌ها در روسازي‌هاي آسفالتي
ارزيابي خرابي سطحي و روش هاي ارزيابي آن
طرح اروپايي 325 COST
پروتکل ترک خوردگي AASHTO 
شاخص جهاني ترک (UCI) 
روش ارزيابي و تعيين وضعيت روسازي (PCI) 
بهسازي و ترميم تركها 
چگونگي بهسازي تركها 
آب بندي و پر کردن
روشهاي ترميم 
مصالح درزگيري يا پركننده تركها  
زمان اجراي عمليات ترميم
روش هاي درزگيري 
مراحل درزگيري
نمونه اي از يک دستگاه درزگير خودکار
 


دسته:

پاورپوینت بررسي تحلیلی انواع ترکها آسفالت و روشهاي ترميم آنها در روسازيهاي آسفالتی - 117 اسلاید

خرید آنلاین