پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

 پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

فهرست مطالب
کاربندی چیست؟
نقش های عمده کاربندی برحسب نقشی که کاربندی در فضاها ایجاد میکند؟
تاریخ پیدایش کاربندی:
کاربندی قالب شاغولی:
کاربندی های قالب سرسفت
تعیین اضلاع کاربندی
کاربندی اختری
زمینه های کاربندی:
قطاربندی
دوره تیموری:
دوره صفویه :
دوره قاجاریه:
قطار بندی در دوره معاصر :
یزدی بندی
نحوه ساخت یزدی بندی:
یزدی بندی سبک پیش ساخته :
مقرنس
الف)مقرنس در چهار قرن اول هجری
ب)مقرنس در قرن پنجم وششم
مقرنس در دوره ایلخانی و تیموری :
ه )مقرنس بندی در دوره صفوی :
مقرنس بعد از دوره صفویه:
مقرنس بندی دوره قاجاریه:
مقرنس سازی معاصر:
اسامی الات مقرنس بندی
طاسه سازی و روند تاریخی آن درعناصرطاقی:
آلات طاقه سازی:


دسته:

پاورپوینت بررسی کاربندی ، قطار بندی ، یزدی بندی ، طاسه سازی-64 اسلاید

خرید آنلاین