پاورپوینت بررسی حسابداری اسلامی - 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی حسابداری اسلامی - 31 اسلاید

پاورپوینت بررسی حسابداری اسلامی - 31 اسلاید

حسابداری اسلامی

فهرست مطالب
مقدمه
گزارشگری
فلسفه عقلانیت اقتصادی
اقتصاد اسلامی
محققان حسابداری اسلامی
تعاریف حسابداری اسلامی
مشروعیت فعالیتهای مالی
معاملات مشروع در اسلام            
اهداف حسابداری اسلامی
هدف گزارشگری مالی
مفهوم مباشرت
سود مندی برای تصمیم گیری
مباشرت
پاسخگویی
پاسخگویی اسلامی
پاسخگویی اولیه
پاسخگویی ثانویه
پاسخگویی از طریق زکات
معایب محاسبه زکات:
محدود شدن حوزه گزارشگری مالی
محدود شدن مقاصد مفاهیم نظری از عمومی به محاسبه زکات
جایگزینی حداکثر سازی زکات به جای حداکثر سازی سود
اندازه گیری مالی
ارائه و افشا
جایگاه سود و زیان
نتایج تحقیق انجام شده در اندونزی
نتيجه گيري
منابع و ماخذ


دسته:

پاورپوینت بررسی حسابداری اسلامی - 31 اسلاید

خرید آنلاین