پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن - 31 اسلاید

پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن - 31 اسلاید

پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن - 31 اسلاید

پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن

بخشی از مطلب

در این مقطع زماني (سال پس اززلزله لوما پریتا) دییان ویلسي، مسئولاصلي بازسازي موزه، تلاش براي دریافتبودجه دولتي را متوقف كرد و پیشنهادداد كه كل مبلغ 200 میلیون دلار بهصورت خصوصي تأمین شود. پس از طي یكروند انتخابي، شركت هرتزوگ و دمورن، برگزیده شد.
همانطور كه گرایش قرن نوزدهم به سمت انباشتن چیزهاي كمیاب ونادر بود. مجموعه هنري موزه از كارهاي دستي آفریقایي، بوميآمریكایي و استرالیایي، هنرهاي آمریكایي قرن بیستم و معاصر،پارچه ها و لباس هاي متعدد و غیره تشكیل مي شد. این بار قبلاز دوباره سازي بنا، موزه دیانگ خانه تكاني اساسي انجام داد وبا تدبیري خاص و برگزاري یك سري حراج ها، قسمتي از مجموعهاصلي خود را نگه داشت و تعدادي مجموعه هنري خاص خرید.
این طرح در زیر یك پوسته مسي جا گرفته و شامل سه نوار گالري وفضاهاي ارتباطي است كه در امتداد هم حركت و در نقاطي با همتلاقي مي كنند یا از هم جدا مي شوند. در این چیدمان ترتیبگالري ها اهمیت خود را از دست مي دهد زیرا طرح شامل تعدادزیادي راه فرعي است و بازدید كنندگان را مجبور به عبور از یكگالري براي رسیدن به گالري بعدي نمي كند. همچنین این فضا شاملفضاهاي متناسب و خاص براي هر مجموعه است و پارك را به درونبنا هدایت مي كند.
این شركت معماري در پروژه هاي قبلي خود مانند انبار شركت و استودیوي رمي زاگ سازه هاي سقفي را طوري تعبیه كردهبود كه آب باران را به پایین هدایت كند و اثر باران روي دیوارباقي بماند. ولي در بناي دیانگ، معماران از آن هم فراتررفتند. هرتزوگ در این زمینه مي گوید: ما آگاهانه بر این فلزتاختیم تا از استعدادهاي ذاتي آن نهایت بهره برداري را انجامدهیم. در اینجا طراحان روي هر نما، قسمت هاي مشخصي از سطح مسرا به صورت ورقه اي صاف باقي مي گذارند. بقیه سطح را بابرآمدگي هایي اجرا مي كنند و سطحي دیگر را با سوراخ اجرا مي (یا تركیبي از همه اینها) و درصد اكسید فلز را بالا ميبرند. این كار با بي نظمي و زیبایي خاصي انجام مي پذیرد. كنند.
 
 
  روز افتتاحیه، باران و مه باعث به وجود آمدن نوارهاي محوي بهرنگ هاي بنفش، خرمایي و حنایي روي نما شدند. طراحان بنا بامعرفي عناصر طبیعي به عنوان بازیگران اصلي صحنه، نه تنها دربرابر زیبایي سایت سر فرود مي آورند (سایت پروژه دقیقا درمركز پارك گلدن گیت قرار دارد) بلكهبه پرسش هاي موجود در تاریخ بنايدیانگ و بگومگوهاي طولاني در موردحضور موزه در این پارك نیز جوابيمناسب ارائه مي دهند.
در سنگفرش جلوي ساختمان شكافي ظریفوجود دارد كه به محوطه ورودي موزهدیانگ ختم مي شود. با دیدن آن از خودمي پرسید كه آیا این مكان در حالتخریب است؟ ولي به زودي خواهید فهمیدكه این شكاف را تعمدا به وجود آوردهاند تا یادآور زلزله هایي باشد كهاینجا به وقوع پیوسته اند. این ترككه به نقاط دیگر ساختمان نیز سرك مي كشد كار اندي گلدزوورتياست و نشان دهنده هماهنگي معماري و كارهاي هنري در ساختمانجدید معماران سویسي هرتزوگ و مورن.
هرتزوگ و دمورن كه در زمینه ایجاد پوسته هاي متغیر و ناپایااز لحاظ دید استاد هستند. این تجربه را در پروژه با ایجاد یكبرج نه طبقه دنبال كردند. از لحاظ عملكردي آنها بیشتر فضاهايآموزشي موزه را در این برج جا دادند طراحان با گرداندن یك پلهخروجي روباز بتني )با عملكرد روزانه و غیراضطراري( روي بدنهخارجي برج موفق شدند برج را با پوششي از مس سوراخ داربپوشانند. لبه هاي فلزي درون انبوهي از درختان اكالیپتوس بلندقرار گرفتند و در شاخه هاي اطراف محو شده اند.
 
 
 
 
مساحت سطح همكف بناي جدید 37 درصد كوچك تر از بناي قبلي استولي با این همه فضاي گالري ها دو برابر شده و به 8 هزار فوتمربع مي رسد. ساختار بنا با طول 420 فوت فقط دو طبقه ارتفاعدارد (به استثناي برج) ولي بخش هاي گالري ها، سرسرا و غرفه هايفروش موزه را در خود جاي داده و دسترسي كافي به نور روز دارد.بنا علاوه بر روزنهاي روي پوستهبیروني خود توجه بازدید كنندگان را با گشایش هاي دیگري نیزجلب مي كند. یكي از چهار ورودي جمعي كه روي مسیر ورودي اصليقرار دارد. به جاي نمایش عظیم متداول، در مقیاس انساني ساختهشده است. موزه یك سوم از بناي خود را بصورت رایگان عرضه ميكند كه شامل این موارد است:سرسرا، گالري كودكان، كافه تریا، غرفه هاي فروش، طبقه اخر برجبراي مشاهده مناظر اطراف و نمایش دیوار نقش هاي پیازوني كه ازكتابخانه اصلي شهر به اینجا آورده شده اند.
 
نفوذ پذیر بودن طبیعت را به عمق بنا مي آورد. طراحان در مكانهاي جزیره مانندكه در محل هاي جدا شدن سه نوار گالري ها وفضاهاي گردش ایجاد مي شوند، حیاطهاي داخلي به وجود آوردند كهبه گلخانه ها یا ویترین هاي بزرگ مي مانند، این ویترین ها بهصورت قطعه هایي برگرفته از توپوگرافي و فضاي سبز یا حصاري ازشیشه احاطه شده اند. این نماي گلخانه اي و ویترین هاي دارايطبیعت گیاهي جشن و زخمت را معمار منظر والتر هود طراحي كردهو اشاره اي دارند به تپه هاي شني كه پارك روي آنها قرار دارد.بازدید كننده هنگام گشتن در موزه اغلب از میان یا به درون اینویترین هاي شیشه اي و پر از انعكاس نگاه مي كند ایده این فرمها از پتانسیل هنر دو پهلوي كارهاي دن گراهام الهام گرفتهشده است.
معماري داخلي بناي دیانگ موكدا ضد سلسله مراتبي است واز همان ابتداي ورودي حس بویایي و حركت را القا مي كند و درادامه در محل تلاقي نوارهاي عملكردي، چشم اندازهاي گیرایيپیدا مي كند كه به تدریج محو مي شوند. در سقف سرسرا خطوطي مكثدار از نوار فلوئورسنت حس حركت را تشدید مي كنند و روان وسیال بودن فضا واقعا به چشم مي آید.
 
 
 
در اینجا فیلترهاي سقفي ضد اشعه فرابنفش و جلوگیري از تابشمستقیم اشعه ها، اثرات زیانبار نور روز را از بین مي برد.پنجره هاي درون گالري ها به پارك گلدن گیت دید دارند و پنجرههاي بالاي برج چشم اندازي به بافت شهري و مناظر آن سوتر دارند.پیچش برج از لحاظ هندسي بر جهت گیري پارك و شهر منطبق است.


دسته:

پاورپوینت موزه ديانگ سانفرانسيسكو -اثر هرتزوگ و دمورن - 31 اسلاید

خرید آنلاین