پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

نقشه های اتوکدی شامل
سایت پلان
پلان مبلمان طبقات
پلان مبلمان همکف
سه برش طولی و عرضی 
سه نما از جهات مختلف


دسته:

پروژه اتوکد طرح مجتمع فرهنگی هنری در بافت شهری با رویکرد زمینه گرا

خرید آنلاین