پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید

پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید


فهرست مطالب
 
اقلیم گرایی و نگرش اقلیمی
اهداف
فرآیند روش اقلیمی
تقسیمات اقلیمی در ایران
ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد
تهویه موردنیاز و اقلیم
نرژي خورشيدي و بهره برداري از آن
تکنولوژی دو جداره

این پاورپوینت فرایند و روش اقلیم گرایی را با مطالب و عکس های مربوطه توضیح داده است. این پاورپوینت معماری برای طرح هایی که موضاعات خود را باید با رویکرد ارائه دهند اهمیت بسیاری دارد.برای درک و فهم رابطة فیزیکی انسان با سرپناه ومحیط اطرافش از علم زیست شناسی بهره گرفته می شود. وظیفة این علم بررسی ساختار بدنی انسان، چگونگی تأثیر دماهای مختلف بر جسم انسان، چگونگی جذب دما از خارج و شرایط مناسب دمایی و محیط آسایش، برای او و موارد مشابه دیگر می باشد.


دسته:

پاورپوینت بررسي فرایند و روش اقلیم گرا در معماری - 35 اسلاید

خرید آنلاین