پاورپوینت تاب آوری شهری - 76 اسلاید

پاورپوینت تاب آوری شهری - 76 اسلاید

پاورپوینت تاب آوری شهری  - 76 اسلاید

پاورپوینت تاب آوری شهری  - 76 اسلاید


تاب آوری چیست؟
واژه شناسی تاب آوری
تعاریف
خطرپذیری بلایا
چرا شهرها در معرض خطرپذیری هستند؟
شهر تاب آور در برابر بلایا چگونه شهری است؟
دستورکار جهانی و کمپین تاب آورسازی ملت ها و جوامع
فصل اول : چرا باید در کاهش بلایا سرمایه گذاری کرد؟
مزایای سرمایه گذاری در کاهش خطرپذیری بلایا و تاب آوری
سرمایه گذاری در تاب آوری یک فرصت است
جهت گذاری سیاست ها
فرصتی برای تقویت مشارکت
کاهش خطرپذیری بلایا تلاشی جمعی است
فصل دوم : اصول ده گانه برای تاب آور سازی شهرها در برابر بلایا
اصول دهگانه برای تاب آورسازی شهرها
اصل 1: سازماندهی و هماهنگی
اصل 2: تامین مالی و منابع
اصل 3: ارزیابی خطرپذیری چندگانه – خطرپذیری های خود را بشناسید
اصل 4: حفاظت و ارتقاء زیرساخت ها و تاب آور
اصل 5: محافظت از تاسیسات حیاتی (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان)
اصل 6: مقررات ساختمان و برنامه ریزی کاربری اراضی
اصل 7: آموزش و آگاهی عمومی
اصل 8: حفاظت از محیط زیست و تقویت زیست بوم ها
اصل 9: آمادگی موثر، هشدار و واکنش سریع
اصل 10: بازتوانی و بازسازی جوامع
فصل سوم : چگونگی به کار بستن اصول ده گانه برای تاب آور نمودن شهرها
نقاط عطف و برنامه ریزی استراتژیک
فرآیند برنامه ریزی فازها و مراحل اجرای اصول ده گانه
مزایاي یک فرایند برنامه ریزي استراتژیک براي تاب آوري
اصول تاب آوری
فازهای عمل
فاز 1: سازماندهی و آماده سازي براي بستر سازي و پیاده سازي ده اصل
فاز 2: تشخیص و ارزیابی خطرپذیری شهر
فاز 3: ایجاد یک برنامه عملیاتی برای شهر ایمن و تاب آور در برابر بلایا
فاز 4: اجرای برنامه
فاز5: پایش و پیگیری
تامین مالی برنامه کاهش خطرپذیری
حرکت به سمت یک استاندارد بین المللی برای مدیریت خطرپذیری بلایا
استاندارد بین المللی ISO 31000:2009
مشارکت کنندگان در کمپین جهانی  تاب آور ساختن شهرها


دسته:

پاورپوینت تاب آوری شهری - 76 اسلاید

خرید آنلاین