پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی - 72 اسلاید

پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی - 72 اسلاید

 پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی - 72 اسلاید

فهرست مطالب
 
مقدمه
 
آلودگی صوتی  
 
آلودگي صوتي و تاثيرات آن 
 
كاهش صداي رفت و آمد 
 
برآورد قانون سبز 
 
صدا چيست؟
 
ترازهاي معمول صدا
 
مقياس خطي شنوايي 
 
درك صدا(تشخيص صدا)
 
انواع صدا
 
صداي پيوسته
 
صداي منقطع
 
صداي ضربه اي ( كوبه اي)Impulsive Noise  
 
طنين ها در صداTones In noise  
 
صداي داراي فركانس كم
 
انتشار صدا در محيط
 
عوامل موثر بر انتشار صدا
 
مهمترين عوامل موثر بر انتشار صدا 
 
انواع منبع صوتي
 
منبع نقطه اي:
 
منبع خطي:
 
موانع
 
كاهش صدا توسط يك مانع به دو عامل بستگي دارد
 
كاهش اتمسفري
 
باد ودما
 
اثرات زمين
 
صدا در دريافت كننده
 
شناسايي منابع صدا
 
صداي محيط:
 
صداي ويژه:
 
صداي باقيمانده:
 
اندازه گيري صدا
 
استفاده از آمار
 
اندازه گيريهاي 7روزه يا 2 ساعته؟
 
مفهوم صوت تعاریف موجود و معیارهای اندازه گیری صوت
 
امواج صوتی در مایعات، گازها و جامدات
 
امواج صوتی در جامدات
 
عوامل وابسته به صوت
 
اصوات با تن(آهنگ) خالص و باند پهن
 
معیارهای اندازه گیری شدت و رسایی صوت
 
میزان سطح آستانه شنوایی و تعریف فشار صوت مبنا
 
دسیبل واحد اندازه گیری صوت
 
مقیاس های سنجش صوت
 
منابع تولید کننده آلودگی صدا
 
تعیین صدای یک بزرگراه
 
اثرات آلودگی صدا بر انسان و محیط
 
واکنش های دستگاه شنوایی نسبت به سروصدا:
 
تطبیق
 
تغییر موقت آستانه شنوایی
 
تغییر دائمی آستانه شنوایی
 
تغییر آشتانه شنوایی غیر قابل بازگشت
 
اثرات سروصدا بر گوش
 
کاهش موقت در قدرت شنوایی
 
کاهش دائمی و غیر قابل بازگشت قدرت شنوایی
 
صوت ضربه ای( صدای کوبه ای)
 
طنین صدا
 
عوامل موثر در تغییرات آستانه شنوایی
 
نقص در شنوایی
 
معیار خطر کر شدن
 
کاهش ساعات کاردر صورت افزایش شدت سرو صدا
 
اثرات روانی سروصدا
 
اثر سروصدا بر خواب
 
اثر سروصدا بر انجام کار
 
اثر سروصدا بر آسایش انسان
 
کنترل صدا
 
میزان کاهش شدت صوت 
 
زنجیره صدا، منبع،مسیر، دریافت کننده
 
سروصدای ناشی از منابع مولد صدا 
 
کاهش صدا توسط موانع
 
اثرات امواج صوتی معلق درهوا و امواج صوتی ضربه ای در عایق سازی صوت
 
عایق سازی امواج صوتی معلق در هوا 
 
قدرت عایق کنندگی صوت 
 
شرایط لازم جهت بدست آوردن عایق صوتی مناسب
 
شرایط اصلی برای موثر بودن دیواره های چندتایی
 
طراحی مناسب سایت پلان
 
استفاده از کاربردی های با آسیب پذیری کمتر به عنوان حایل
 
طراحی مناسب در خصوص ارتفاع ساختمان ها
 
طراحی مناسب محوطه سازی
 
انتخاب گونه های گیاهی مناسب
 
رعایت نکات ترافیکی داخل سایتها و
 
7- طراحی معماری مناسب داخلی
 
رعایت نکات ترافیکی داخل سایتها (شیب، شعاع قوس ها و...):
 
عایق بندی ساختمان ها در برابر صوت
 
استفاده از موانع صوتی
 
دیوارهای عمودی
 
موانع زمینی
 
راه حل در بزرگراهها


دسته:

پاورپوینت بررسی آلودگی صوتی - 72 اسلاید

خرید آنلاین