پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی - 60 اسلاید

پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی

فهرست مطالب
مقدمه
محل احداث ساختمان
قبل از شروع یک طرح ساختمانی
انواع زمین
انواع نقشه های ساختمانی
تخریب و گود برداری
رعایت اصول ایمنی در تخریب
عکس های زیر نمای از تخریب را نشان میدهد
گود برداری
رعایت اصول ایمنی در گودبرداری
طریقه ی اجرای سازه نگهبان یا شمع کوبی
طریقه اجرای شمع فلزی      
شکل زیر نمایی از شمع بندی را نشان میدهد
عکس زیر نمایی از گودبرداری را نشان می دهد
تجهیز کارگاه
پی کنی
نمایی از پی کنی
کرسی چینی
نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی
نمونه ای از کرسی چینی
برش میلگرد
برش میلگرد با قیچی
قیچی
انبار کردن میلگرد
نمونه ای از انبارکردن میلگرد     
خم کردن میلگرد ها
خم کردن میلگردها
اجزای اصلی ساختمان فلزی    
ساختمان فلزی  
مراحل ساخت فونداسیون سازه های اسکلت فلزی  
عکس های زیر نمایی از آرماتور بندی
فونداسیون گسترده را نشان میدهد
نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکبرداری   
نمایی از بتن ریزی فنداسیون          
بتن مگر - صفحه کف ستونی وبولت
بولت  (bolt)
نمایی از اتصال صفحه کف ستون در فنداسیون گسترده  
اجزای تشکیل دهنده ساختمان های فلزی  
عکس های زیر نمایی ازاتصال ستون به صفحه
عکس زیر نمایی از برپا کردن ستون
عکس زیر نمایی از وارسی مایع نافذ جوش
تیرهای اصلی               
چگونگی اتصال تیر به ستون  
نمایی از اتصال تیربه ستون          
تیرهای لانه زنبوری
نمایی از پر کردن حفره ها توسط ورق تقویت کننده  
بادبند  
اجرای سقف تیرچه بلوک       
عوامل تشکیل دهنده سقف          
نمایی از تیرچه          
نمایی از میلگردهای ممان منفی     
نمایی از میلگردهای حرارتی          
نمایی از قلاب اتصال         
نمایی از کلاف عرضی           
نازک کاری              
مزایا و معایب ساختمان فلزی     
منابع


دسته:

پاورپوینت بررسی نظارت و اجرای ساختمانهای اسکلت فلزی - 60 اسلاید

خرید آنلاین