پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

 پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

 پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید


    اهداف درس:
    طرح درس :
    فصل اول : پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد
    1- تعاريف و مفاهيم
    2- سابقه شهرهاي جديد
    3- شهر و نظريه هاي اجتماعي
    4- نظريه توسعه پايدار
    5- نظريه توسعه پايدار شهري
    6- نظريه باغشهرها
    7- نظريه شهرك هاي اقماري
    8- طرح حومه نشيني
    9- نظريه واحدهاي همسايگي
    10- نظريه هايي در باب شهرهاي جديد
    11- شهرهاي جديد و طرح ريزي نوين
    12- روند شهرهاي جديد
    13- نتيجه گيري
    شهر و نظريه هاي اجتماعي
    نظريه هاي اجتماعي و شهر
    مكتب آرمان گرايي
    مكتب اصلاح گرايي
    مكتب شيكاگو
    مكتب مدرنيسم
    مكتب فرامدرنيسم
    مكتب فرهنگ گرايي
    مكتب آمايش انساني
    نظريه توسعه پايدار
    تعاريف و مفاهيم
    فصل دوم: شهرهاي جديد مستقل
    شهرهاي جديد اقماري
    شهرهاي جديد پيوسته
    شهرهاي موازي
    واحد توسعه
    شهرهاي جديد سرريز پذير
    پايتختهاي جديد
    شهرهاي جديد صنعتي
    فصل سوم: كشورهاي اروپايي
    كشورهاي اسكانديناوي
    كشورهاي امريكايي
    كشورهاي سوسياليستي
    كشورهاي آسيايي
    كشورهاي افريقايي
    نتيجه گيري
    فصل چهارم:   تحولات شهر و شهرنشيني در ايران
    انباشتگي جمعيت در شهرهاي بزرگ
    تحولات برنامه ريزي طرحهاي شهري و ناحيه اي در ايران
    سابقه ي ايجاد شهرهاي جديد در ايران
    دلايل ايجاد شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    بررسي مسائل مربوط به شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    اهداف عمده شهرهاي جديد پس از انقلاب اسلامي
    نتيجه گيري
    فصل پنجم: برنامه ريزي شهرهاي جديد
    كليات مراحل برنامه ريزي
    مطالعات آمايش سرزمين
    طرح ريزي كالبدي
    مطالعات ناحيه شهري
    مطالعات مكان يابي
    مطالعات محدوده راهبردي
    مطالعات طرح توسعه و عمران
    مطالعات طرح آماده سازي
    مطالعات و تهيه طرح تفصيلي
    شركت عمران شهر جديد
    چهارچوب مكان يابي شهرهاي جديد
    شاخصهاي فيزيكي
    شاخصهاي اجتماعي – اقتصادي
    شاخصهاي محيط زيست
    شاخصهاي سياسي
    شاخصهاي تهيه نقشه مبنا
    چهارچوب برنامه ريزي شهرهاي جديد
    پيش بيني جمعيت و اشتغال
    برنامه ريزي اجتماعي و الگوي همجواري
    برنامه ريزي مسكن
    برنامه ريزي تقسيمات كالبدي
    برنامه ريزي حمل و نقل و تأسيسات زيربنايي
    پيش بيني ميزان هزينه ها و چگونگي سرمايه گذاري
    برنامه ريزي پدافند
    مطالعات طراحي
    برنامه ريزي مديريت شهر جديد
    ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد در ايران
    نتيجه گيري
    فصل ششم: الگوي طبقه بندي شهرهاي جديد در ايران
    شهرهاي جديد تهران
    شهر جديد پرديس
    شهرهاي جديد اقماري
    شهرهاي جديد پيوسته
    شهرهاي شركتي


دسته:

پاورپوينت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

خرید آنلاین