پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي متعارف (ضرورت ها و چالش ها) 54 اسلاید

پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي متعارف (ضرورت ها و چالش ها) 54 اسلاید

پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي متعارف (ضرورت ها و چالش ها) 54 اسلاید

فهرست مطالب

 


    معرفی ساختمان سه طبقه
    مطالعه موردی يک ساختمان سه طبقه
    وزن زياد سازه به واسطه وجود ديوارهای سنگين
    پيشنهاد سه گزينه و انتخاب گزينه برتر
    سيستم باربر جانبی منتخب
    معرفی ساختمان پنج طبقه
    مطالعه موردی يک ساختمان پنج طبقه
    پيشنهاد سه گزينه و انتخاب گزينه برتر
    سيستم باربر جانبی منتخب
    تحليل استاتيکی غيرخطی
    بر اساس دستورالعمل (روش استاتيکی غيرخطی)
    منحنی های رفتاری مهاربند (جفت ناودانی)
    تاثير ميانقاب های آجری در ساختمان سه طبقه
    تاثير ميانقاب های آجری در ساختمان پنج طبقه
    پوش متناسب با نيروهای جانبی حاصل از تحليل طيفی در امتدا دعرض ساختمان سه طبقه
    پوش متناسب با نيروهای جانبی حاصل از تحليل طيفی در امتدا دعرض ساختمان پنج طبقه
    روش استاتيکی غيرخطی
    تحليل استاتيکی خطی
    تفاوت ها
    کنترل پی ساختمان
    مقايسه کنترل پی ساختمان پنج طبقه بر اساس سه روش
    مقايسه ميزان فولاد تقويتی
    مقايسه نتايج حاصل از تحليل های استاتيکی معادل و استاتيکی غيرخطی
     ساختمان سه طبقه
    مقايسه نتايج حاصل از تحليل های استاتيکی معادل ويرايش سوم 2800 و استاتيکی غيرخطی
    ساختمان پنج طبقه
    برخی از جزييات بهسازی لرزه ای
    جمع بندی
    ضرورت ها:
    چالش ها:
    راهکار پيشنهادی

 

 


دسته:

پاورپوينت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي متعارف (ضرورت ها و چالش ها) 54 اسلاید

خرید آنلاین