پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید

پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید

 پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي  ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید

 پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي  ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید


    اولين کارگاه تبادل تجربيات پروژه هاي بهسازي لرزه اي
    مروري بر روش ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي
    با تاکيد بر تجربه اخير
    آيين نامه ها و دستورالعملهاي مورد استفاده
    مرحله اول – تحليل آسيب پذيري ساختمان
    ملاحظات اقتصادي – اجتماعي و توسعه شهري
    عوامل موثردر انتخاب هدف بهسازي
    کنترل هاي لازم با توجه به هدف بهسازي
    گردآوري اطلاعات خطر زلزله با توجه به اطلاعات موجود
    رولوه و تهيه نقشه هاي چون ساخت معماري
    اطلاعات تفصيلي وضعيت موجود سازه‌ و اجزاي غيرسازه‌اي
    ارزيابي کيفي نياز ساختمان به بهسازي
    جدول اطلاعات ساختمان
    روش ارزيابي آسيب پذيري کمي ساختمان هاي بنايي
    مشخصات کلی
    شناژ هاي افقي
    شناژ هاي قائم
    تعيين ديوار هاي سازه اي
    کنترل ظرفيت برشي ديوار هاي سازه اي
    نكات اجرائي
    جمع بندي علل آسيب پذيري
    مطالعه موردي مدرسه مهدي دوست
    نمای شمالی مدرسه مهدي دوست
    پلان مدرسه مهدي دوست
    برنامه شناسايي،سونداژ، آزمايش مصالح و مطالعات ژئوتكنيك مدرسه مهدي دوست
    تهيه نقشه هاي چون ساخت سازه
    مشخصات كلي
    شناژهاي افقي - طبقه همكف
    شناژهاي قائم
    تعيين ديوارهاي سازه اي طبقه همكف
    تعيين ديوارهاي سازه اي طبقه همكف
    كنترل ظرفيت برشي ديوارهاي سازه‌اي (‌مقدار ديوار نسبي )- همكف
    نكات اجرائي
    تهيه طرح مقدماتي بهسازي
    بيشتر اسلايدها به صورت جدول ، تصوير و پلان مي باشد
 


دسته:

پاورپوینت بررسی بهسازي لرزه اي ، ارزيابي کمي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي بنايي ، 42 اسلاید

خرید آنلاین