پاورپوینت پروژه راهسازي (انواع خرابي آسفالت و مرمت آنها) 70 اسلاید

پاورپوینت پروژه راهسازي (انواع خرابي آسفالت و مرمت آنها) 70 اسلاید

 پاورپوینت پروژه راهسازي (انواع خرابي آسفالت و مرمت آنها) 70 اسلاید

پاورپوینت پروژه راهسازي (انواع خرابي آسفالت و مرمت آنها) 70 اسلاید

فهرست مطالب


    مقدمه
    انواع خرابي راهها و اصول مرمت آنها 
    خرابي راههاي فاقد روكش 
    پروفيل عرضي نامناسب 
    زهكش هاي كناري نامناسب 
    موج افتادگي 
    گردو غبار 
    چاله
    شيارهاي طولي  
    مصالح سست 
    تعمير و مرمت روسازي سطح شواره روك
    يخبندان آبهاي موجود در سطح معابر 
    ترك انقباض 
    ترك لغزشي 
    ترك انعكاسي 
    مصالح صيقل شده 
    كچل شدن رويه 
    عريان شدن مصالح 
    چاله
    ترك پوست سوسماري 
    خرابي راههاي با رويه بتن آرمه 
    خرابي راههاي با رويه بتن آسفالتي 
    شيارهاي طولي 
    نشست موضعي 
    تورم
    موج افتادگي 
    قير زدگي 
    شيوه هاي ايمن تعمير و نگهداري در بزرگراهها
    عوامل و موانع حادثه ساز در بزرگراهها 
    توقف تانكرهاي آبرساني در بزرگراهها 
    انواع نقايص و معايب راه های آسفالته
    انواع ترك های راه های آسفالته
    ترك های پوست سوسماری(موزائيكی)
    ترك های تيغه ای
    ترك های لبه ای
    ترك های دو بندی(بين دوخط)
    ترك چروكی
    ترك های لغزشی
    ترك تعريضی
    انواع تغير شكل راه های آسفالت
    تغيير شكل شياری راه های آسفالته
    كنار رفتن و موجدار شدن آسفالت
    نشست در راههای آسفالته
    تورم در راه های آسفالته
    پيدايش اضمحلال در راه های آسفالته
    پيدايش چاله در راه های آسفالته
    فرسايش راه آسفالته
    ترك انعكاسی
    منبع
 


دسته:

پاورپوینت پروژه راهسازي (انواع خرابي آسفالت و مرمت آنها) 70 اسلاید

خرید آنلاین