پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro) 26 اسلاید

پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro) 26 اسلاید

پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro) 26 اسلاید

پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro) 26 اسلاید.

 فهرست مطالب
موقعیت
تاریخچه
ساخت کلیسای سن پیتر
دقت ساختمانی
محدوده های میدان
عناصر کالبدی فضا
ورودی اصلی میدان
کلیسای سنت پیتر
تالار ستوندار(284 ستون ) به همراه  140 مجسمه
ستون هرمی شکل (به ارتفاع 25.31 متر)
فواره ها (به ارتفاع 8 متر)
ازتعلقات کالبدی میدان
کاخ و اقامتگاه پاپ
سنگ فرش
فعالیت
منابع


دسته:

پاورپوینت میدان سن پیتر (Pizza San Pietro) 26 اسلاید

خرید آنلاین