پاورپوینت بررسی عناصر کالبدی معماری خانه ها ی ایراني - 102 اسلاید

پاورپوینت بررسی عناصر کالبدی معماری خانه ها ی ایراني - 102 اسلاید

پاورپوینت بررسی عناصر کالبدی معماری خانه ها ی ایراني - 102 اسلاید

بخشی از مطلب

خانه های  یک بخشی درونگرا
به شیوه ساده تر وابعاد کوچکتر ساخته میشوند.فضاهای مختلف  پیرامون حیاط شکل میگرفتند.فضای مجزایی بای مهمان وجود ندارد.طراحی این خانه ها مانندبخش اندرونی خانه های نوع اول است.
معماری درونگرا:
از واژه درونگرایی می توان معانی مختلفی رااستنباط کرد.این واژه قبل از اینکه رنگ معماری به خود بگیرد از دیدگاه اخلاقی وعرفانی نیز دربرگیرنده معانی می باشد.تودار بودن یکی از این معانی می باشد.ازاین رو در معماری ایران درنمای بیرونی آن ودر گذر های پرپیچ وخم چیزی جز خشت وگل دیده نمی شود ولی در داخل دنیایی از پرکاری وزیبایی دارد،که به آن درونگرا می گویند.در شکل دهی خانه های درونگرا حیاط نقش مهمی داشته است.
ویژگی خانه های درونگرا:
    نداشتن ارتباط بصری مستقیم فضاهای داخل با فضا های شهری بیرون خود
    فضاهای مختلف آن راعنصری مانند حیاط ویا صفه های سرپوشیده سازماندهی کرده است به نحوی که روزن ها وبازشوها به طرف این عناصر باز شوند.
تابش بند،ارسی،خرک پوش:
در خانه برای جلوگیری از تابش آفتاب از پنام های افق وعمودی استفاده می کردند.تابش بند یا تووش بند یا آفتاب شکن تیغه هایی به عرض 6-15سانتیمتر است که گاهی ارتفاع آن به 5متر نیز میرسد وبا کمک گچ ونی آنها را می ساختند.معمولا در بالای در و پنجر ه ها کلافی می کشیدند که در واقع تابش بند افقی بوده وبر روی آن گلجام قرار می گرفته است. حاشیه گلجام نقش(گل و بوته ) داشته و وسط آن را جام می کردند،بالای آن نیز خرک پوش می شده است که این هم به وسیله گچ عمل می آمده است.
ارسی (یعنی گشاده وباز)را نیز برای جلوگیری از گرما قطعات ریز می ساختند این عنصربعد ها شکل دیگری به خود گرفته ودر بالای آن یایک عنصر نیم دایره یا چهار گوش قرار گرفته است.نور گیری از سقف یکی دیگر از کارها برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به بعضی از فضاهاست.
خانه های برونگرا:
بیشتر در مناطق شمالی ایران دیده می شودبنا با فضای بیرونی خود در ارتباط مستقیم بوده وفضای داخلی هم همن ارتباط را دارند.بناهای برونگرا اغلب فاقد فضای روباز یاحیاط در میانه خود هستند.بیشتر خانه ها این شیوه در ایران در میان باغ بزرگی ساخته  شده اند که خود باغ توسط چهار دیواری محصور شده است.
معماری برونگرا:
در معماری برونگرا حیاط وحدت دهنده ی عناصر مختلف داخلی آن مثل چاه آب،،طویله ،آشیانه طیور ،انبار است.
فضاهای مختلف مسکن نیز شامل اتاق،ایوان،تلار می شود.
در مناطق دشتی شمال خانه در یک پر چین محصور می شودکه نشانگر حدود مالکیت  مالک آن است.
خانه ها دارای بخش زمستان نشین و تابستان نشین اند.
فهرست مطالب:
تاریخچه معماری خانه
اولین خانه ها
مصالح خانه ها
ویژگی های خانه کنج دره
ویژگی های خانه تپه زاغه
نقشه های چندخانه در روستای زاغه
ابتدایی ترین نوع حصار برای یک سرپناه
واژه خانه
اهمیت معماری خانه
طراحی خانه
عناصر خانه های ایرانی
موارد استفاده از حیاط
پلان یک خانه حیاط دار دو صفه
ایوان
اتاق ها
راهرو
نحوه قرار گیری بخش های مختلف خانه
انواع خانه ها


دسته:

پاورپوینت بررسی عناصر کالبدی معماری خانه ها ی ایراني - 102 اسلاید

خرید آنلاین