پاورپوينت اصول ومبانی معماری پایدار - 54 اسلاید

پاورپوينت اصول ومبانی معماری پایدار - 54 اسلاید

پاورپوينت  اصول ومبانی معماری پایدار - 54 اسلاید

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه
بررسی اصول ومبانی معماری پایدار
فرهنگ سرای انسان وطبیعت
جایگاه ویژه انسان درمعماری پایدار
معماری پایداروجایگاه زمینه گرای
معماری اکوتک وخلق الگوهای پایدار
استفاده ازتکنولوژی سبزدرمعماری پایدار
رویکرد جامع به معماری پایدار
بررسی انواع کاربردمعماری پایدار
نقش مصالح درنماهای معماری پایدار
بررسی نمونه های موفق وپایدار

بشربه مددبهره گیری ازتکنولوژی جهت جبران ضعف هایش وقراردادن آن به عنوان بهترین دستاویزبرای پاسخ به نیازهایش دست یازیدن افراطی به طبیعت را به عنوان منبع تامین نیازهامجاز دانست.این امر تاثیرپذیری معماری ازخصوصیات محیطی ومحلی را کاسته بود،به گونه ای که برخی باطرح معماری بین المللی ومنشورآتن ،ادعای حل همه ی مشکلات معماری وشهرراداشتنداماطبیعت وشهردرحال ازبین رفتن بوددرواقع آنچه که امروز به عنوان توسعه پایداریادمی شود بازنگریاصلاح طلبانه ای است به مدرنیسم وسنت وجهت یافتن راهی بینابینی.توسعه پایدار،توسعه ای است که نیاز های اکنون را به گونه ای برآورده نمایدکه توان نسلهای بعدی راجهت تامین نیاز،کاهش ندهد.با توجه به این نکات مطروحه سعی داریم به تببین مفهوم توسعه وطراحی پایداربپردازیم .
توسعه پایدارنوعی توسعه است که درمقیاسی به نیازبشرکنونی پاسخ گویدکه امکاناتی راکه می تواندبه نیازآیندگان پاسخ گوید نابودنسازدوطراحی پایدارنیزنوعی دخل وتصرف در محیط است که تلاش می کندراه حل هایی هایی راابداع نمایدکه با اهداف محیطی اجتمایی واقتصادی در یک نگاه کل نگرودرهم آمیخته به تعادلی دست یابد که بتواند کیفیتی برتری را برای زندگی کنونی وآیندگان فراهم سازد.درمعماری معاصراین تغیرات که باتوجه به معیارهای زسیت اقلیمی وپایداری پدید می آیند هرروزاهمیت بیشتری پیدا کرده وسخن از پایداری درمعماری رانه تنها به پایداری فیزیکی ساختمان بلکه به پایداری حفظ یک کلیت به هم پیوسته یعنی سیاره زمین ومنابع انرژی آن نیزمی توان تعبیرکردکه درآن موادومنابع دردسترس بیش ازهدردادن ونادیده گرفتنشان می بایست با کارایی بیشتری درهمه جهات به کارگرفته شود.
و......


دسته:

پاورپوينت اصول ومبانی معماری پایدار - 54 اسلاید

خرید آنلاین