پاورپوينت بررسی آماده سازی و تفکیک زمین - 31 اسلاید

پاورپوينت بررسی آماده سازی و تفکیک زمین - 31 اسلاید

پاورپوينت  بررسی آماده سازی و تفکیک زمین - 31 اسلاید

پاورپوينت  بررسی آماده سازی و تفکیک زمین - 31 اسلاید

آماده سازی و تفکیک زمین
شاخصه های یک طرح تفکیک مناسب
انواع تفکیک زمین
اهداف در تفکیک زمین
شرح خدمات
وظایف شهرساز در تهیه طرح تفکیک
روش پاسخگوئی به سؤالات
حوزه های تحلیل در تفکیک زمین
تحلیل اقتصادی اجتماعی
اطلاعات مورد نیاز
ضوابط شهرسازی
محاسبه قیمت زمین و ساختمان
جدول کاربری زمین
تقسیمات شهری
مشخصات سطوح تقسیمات شهری
خدمات شهری
جدول سرانه ها (مقیاس شهری)
جدول سرانه ها (مقیاس منطقه ای)
جدول سرانه ها (مقیاس ناحیه ای)
جدول سرانه ها (مقیاس محله ای)
جدول سرانه ها (مقیاس واحد همسایگی)
مشخصات خیابانها و جاده ها
برخی ضوابط شریانی های درجه 1
شعاع قوس
شیب و عرض مناسب
سرعت طرح
طراحی مسیر پیاده
برخی ضوابط شریانی های درجه 2
 


دسته:

پاورپوينت بررسی آماده سازی و تفکیک زمین - 31 اسلاید

خرید آنلاین