پاورپوینت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (مشخصات مصالح و ارزيابي وضعيت موجود )

پاورپوینت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (مشخصات مصالح و ارزيابي وضعيت موجود )

پاورپوینت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (مشخصات مصالح و ارزيابي وضعيت موجود )

پاورپوینت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (مشخصات مصالح و ارزيابي وضعيت موجود )

117 اسلاید


    مقدمه
    مراحل بهسازی
     1- برداشتهای اولیه
     2-جمع آوری اطلاعات
     3-ارزیابی وضعیت موجود
     4-ارئه گزارش آسیب پذیری کیفی
     5-تهیه اطلاعات تفصیلی
    5-1-مشخصات مصالح(مدارک،انجام آزمایشات)
    5-2-تهیه نقشه های وضع موجود
    6-ارائه گزارش آسیب پذیری کمی
     7- روشهای عمومی بهسازی
     8-انتخاب گزینه برتر و تهیه نقشه های اجرایی
     9-برآورد
    10-توجیه اقتصادی
    11-تهیه مشخصات فنی
    12-اسناد مناقصه
    اهداف بهسازی
    1- بهسازی مبنا
    2- بهسازی مطلوب
    3- بهسازی ویژه
    4- بهسازی محدود
    5- بهسازی موضعی
    سطوح اطلاعات
    1- سطح اطلاعات حداقل
    2- سطح اطلاعات متعارف
    3- سطح اطلاعات جامع
    اطلاعات وضعیت موجود ساختمان
    تهیه گزارش کیفی
    (انجام عملیات سونداژ و شناسایی)
    آزمایشات
    برداشت
    جمع آوری اطلاعات از سونداژهای انجام شده
    تعداد آزمایشات مورد نیاز در ساختمانهای بتنی
    1-آزمایشهای متعارف
    2-آزمایشهای جامع
    نمونه برداری جهت انجام آزمایش کشش پروفیل های فولادی
    نمونه برداری جهت انجام آزمایش کشش میلگردها
    آزمایش های غیرمخرب در فولاد(non destructive)
     هدف   تایید کیفیت جوش انجام شده
    ضخامت سنجی
    بازرسی عینی VI-
    آزمایش فراصوت UT-
    آزمایش رنگ نافذ PT-
    آزمایشات مخرب و غیر مخرب در بتن
    تعیین مقاومت فشاری بتن از طریق مغزه گیری
    ارائه روش های بهسازی
    روکش بتنی (Shotcrete)
    استفاده از سيستم جداساز لرزه ای
    (Base Isolation)
    ارائه طرح مقدماتی
    تحلیل اقتصادی


دسته:

پاورپوینت بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود (مشخصات مصالح و ارزيابي وضعيت موجود )

خرید آنلاین